Utlyste forskningsoppdrag fra Husbanken

Husbanken har for tiden følgende utlyste forskningoppdrag:

Metodeutvikling for morgendagens generasjonssamfunn

Referansenummer: 2017/9698
Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse: 24.04.2017 

Husbanken har sammen med en rekke andre aktører, vært involvert i gjennomføring av prosjektet Morgendagens generasjonssamfunn. Prosjektet samlet deltakere på tvers av fag, bransje og sektorer som er opptatt av å utvikle morgendagens samfunn. 

Formålet med oppdraget er å videreutvikle metoden brukt i Morgendagens generasjonssamfunn slik at den kan bli et konkret verktøy som senere kan tas i bruk av andre kommuner. Metoden skal bidra i en tidlig fase av utviklings- og innovasjonsprosesser hvor kommuner ønsker å finne gode lokale løsninger på komplekse problemstillinger, og hvor det er avgjørende at aktører med ulike roller involveres. 
Klikk her for mer informasjon/søke på oppdraget

Bosetting av flyktninger – kommunale strategier i lokale boligmarkeder

Referansenummer: 2017/10486
Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse: 28.04.2017 

Husbanken og IMDi kunngjør et oppdrag langs tre dimensjoner: kommune, kontekst og beboer.
Kommunedimensjonen orienterer seg mot hva kommunene faktisk har gjort for å lykkes med økt og raskere bosettingen av flyktninger. Kontekstdimensjonen retter oppmerksomheten mot lokale og regionale forhold som bosettingen skjer innenfor. Beboerdimensjonen berører flyktningene og deres bosituasjon, men også vanskeligstilte mer generelt.
Klikk her for mer informasjon/søke på oppdraget

Gjennomstrømming vs. bostabilitet? Kommunal praksis og virkninger for barnefamilier i kommunale boliger

Referansenummer: 2017/8227
Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse: 28.04.2017 

Målet med oppdraget er å belyse følgende hovedproblemstillinger: Hvordan balanserer kommunene mellom på den ene siden hensynet til bostabilitet for barnefamilier, og på den andre siden hensynet til en effektiv bruk av kommunale boliger som en knapp ressurs for flere? Hva er virkningene for barnefamiliene?
Klikk her for mer informasjon/søke på oppdraget


Kunngjøring av forsknings oppdrag fra Husbanken

De fleste av Husbankens FoU-oppdrag kunngjøres i løpet av 1. kvartal hvert år. Alle oppdrag blir kunngjort gjennom Mercell og offentliggjøres på Doffin. Tilbydere må registrere seg i Mercell og levere tilbud elektronisk.

Valg av tilbydere

Husbanken legger vekt på oppdragsforståelse og kvalitet ved valg av tilbud. Forskningen skal utvikle kunnskap med bakgrunn i solide analytiske rammeverk forankret i teori og empiri. I tillegg vil gjennomføringsevne i form av erfaring fra liknende oppdrag og tilbudt kompetanse legges vekt på.