Forskningsoppdrag fra Husbanken

Husbanken har for tiden følgende utlyste forskningoppdrag:

Følgeevaluering av Husbankens kommuneprogram

Husbankens Kommuneprogram består av et grunntilbud til alle kommuner, og i tillegg to delprogram rettet mot storbykommuner og mot by- og tettstedskommune. Delprogrammene tilbyr et mer omfattende og formalisert programsamarbeid enn det grunntilbudet innebærer. Utviklingen av innholdet i delprogrammene gjøres i dialog med kommunene. I samarbeid med kommunene skal Husbanken bidra til gode og trygge boområder og boforhold for innbyggerne generelt, og for de vanskeligstilte på boligmarkedet spesielt. Husbanken ønsker at det skal gjennomføres en følgeevaluering av kommuneprogrammet.

For å melde din interesse og mer informasjon om oppdraget klikk her Følgeevaluering av Husbankens kommuneprogram.

 

Videreutvikling og kvalitetssikring av grunnlaget for løpende evaluering og sluttevaluering av Bolig for velferd

Hovedformålet med oppdraget er å videreutvikle og kvalitetssikre grunnlaget for løpende evalueringer og sluttevaluering av strategien Bolig for velferd. Formålet med de løpende evalueringene og sluttevalueringen er å vise sammenheng mellom innsats og resultat. Kvalitativ vurdering av oppnådde resultater og sammenhengen mellom innsats og resultat skal gi læring og anbefalinger for forbedring av arbeidet med Bolig for velferd i strategiperioden til og med 2020.

For å melde din interesse og mer informasjon om oppdraget klikk her Videreutvikling og kvalitetssikring av grunnlaget for løpende evaluering og sluttevaluering av Bolig for velferd

Kunngjøring av forsknings oppdrag fra Husbanken

De fleste av Husbankens FoU-oppdrag kunngjøres i løpet av 1. kvartal hvert år. Alle oppdrag blir kunngjort gjennom Mercell og offentliggjøres på Doffin. Tilbydere må registrere seg i Mercell og levere tilbud elektronisk.

Valg av tilbydere

Husbanken legger vekt på oppdragsforståelse og kvalitet ved valg av tilbud. Forskningen skal utvikle kunnskap med bakgrunn i solide analytiske rammeverk forankret i teori og empiri. I tillegg vil gjennomføringsevne i form av erfaring fra liknende oppdrag og tilbudt kompetanse legges vekt på.