Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring

Multiconsult og Analyse og strategi har i denne rapporten studert om pilot- og forbildeprosjekter har en effekt i forhold til implementering av teknisk forskrift og i forhold til å bidra til markedsendringer.

Rapporten fremhever at det er stor forskjell mellom de tre tiltaksområdene energi og miljø, universell utforming og byggeskikk hva gjelder potensialet for markedsendring. Studien har vist, basert på gjennomgang av nasjonale målsettinger og regelverk og intervjuer med aktører i byggenæringen, at energi og miljø er det kvalitetsområdet der byggenæringen er mest villig og interessert til å delta i endringsprosesser. Når det gjelder universell utforming spesielt trekkes det frem at minstekravene i byggteknisk forskrift er så strenge at byggenæringen og kundene ikke forstår behovet for at bygget skal strekke seg ut over dette. Det oppfattes at tiltak innenfor dette området har lite markedsspredningspotensial fordi det i liten grad er lønnsomt for sluttbrukere.

 

Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring

Analyse og Strategi (A&S), Multiconsult (MC)
Bård Vestøl Birkedal (A&S), Therese Holm Thorvaldsen (A&S),
Eline Holljen (A&S), Maren Louise Nordhus (A&S), Birgitte
Ramm (MC), Anne Solbraa (MC) og Svein Bjørberg (MC) 

 

Tiltaksområde byggeskikk oppfattes som et såpass uklart og lite konkret område at bransjeaktørene vi har snakket med ikke forholder seg eksplisitt til det.Det er en generell oppfatning blant informantene at massemarkedet alltid vil være på teknisk forskrift, og at det er de færreste som går utover det. Samtidig fremhever våre informanter at det har blitt en større bevissthet om nyvinning generelt, og bransjen har fått en helt annen miljøbevissthet enn bare for 20 år siden. De to siste tekniske standardene (TEK07 og TEK10) har hatt et høyt miljøfokus og et økt fokus på universell utforming, noe som har ført til at bransjen har måttet bli mer bevisste. Rapporten hevder at det er vanskelig å si om det er pilot- og forbildeprosjektene som har vært den utløsende faktoren for endringene. Det er likevel gjennomgående blant informanter et inntrykk av at pilot- og forbildeprosjekter har bidratt til en økt bevissthet og vært en inspirasjon for bransjen, og ikke minst for forvaltere som setter nasjonale målsettingene og forskrifter.