FoU som offentlig anskaffelse

Husbanken kjøper inn eksterne tjenester innen forskning og utredning for å bidra til å fremskaffe et bredt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming, kunnskapsutvikling og læring på det boligpolitiske området.

FoU-oppdragene Husbanken kjøper inn varierer tematisk og dreier seg eksempelvis om overordnet boligpolitikk og planlegging, kunnskap om målgrupper og vanskeligstilte på boligmarkedet, og evalueringer av Husbankens virkemidler. Husbankens rammer for innkjøp av FoU-oppdrag ligger i overkant av 10 millioner årlig.

Husbankens forskningsarbeid er underlagt reglementet for offentlige anskaffelser. Budsjettposten for forskning er ikke overførbar, så det innebærer at kostnadene knyttet til forskningsoppdragene må utbetales innenfor det gjeldende budsjettår. Forskningsoppdragene får dermed en begrenset varighet til det året de initieres. I noen tilfeller er det naturlig å kunngjøre oppdrag med opsjon for mulig videreføring for å sikre at relevante og interessante forskningsfunn og problemstillinger følges opp.