Valdres lokalmedisinske senter

Seks kommuner i Valdres har gått sammen om å bygge «Valdres lokalmedisinske senter». Der får lokalbefolkningen dekket de fleste behov for helsetjenester på ett og samme sted.

 1. I Valdres har de samlet flere helsetjenester på ett og samme område.

  I Valdres har de samlet flere helsetjenester på ett og samme område.

  Fotografi: Avisa Valdres       Arkitekt: ASAS Arkitektur (ARK)/INBY (LARK)

 2. Ny ambulanse klar for akutt utrykning

  Ny ambulanse klar for akutt utrykning

  Fotografi: Avisa Valdres       Arkitekt: ASAS Arkitektur (ARK)/INBY (LARK)

 3. Helsesenteret sett mot Ranheimsbygda

  Helsesenteret sett mot Ranheimsbygda

  Fotografi: Avisa Valdres       Arkitekt: ASAS Arkitektur (ARK)/INBY (LARK)

Valdreskommunene forebygger, behandler og samhandler bedre i nytt lokalmedisinsk senter.

Pasientene kan få det meste av behandlingen lokalt, og kommunene oppnår store reduksjoner i sine kostnader. Ferdig utskrevede pasienter fra sykehuset i Lillehammer eller Gjøvik kan reise direkte til senteret for videre oppfølging.

Kommunene innfrir intensjoner i samhandlingsformen. De forebygger mer, behandler tidligere og samhandler bedre.

Tidligere resulterte ofte mindre skader som f.eks. fallulykker i hjemmet til kostbare sykehusinnleggelser.  Nå kan mindre skader behandles lokalt, og pasienten slipper en anstrengende transport til nærmeste sykehus. Kommunene står godt rustet til å motta pasienter til behandling og rehabilitering utenfor sykehuset. Pasientene slipper unødige lange og kostbare sykehusopphold og kan dra tilbake til eget hjem, omsorgsbolig eller sykehjemsplass tidligere enn før.

Samhandlingsreformens intensjoner om en desentralisert folkehelsetjeneste som forebygger mer, behandler tidligere og samhandler bedre, blir på denne måten oppfylt. Å få behandling lokalt har stor betydning for den enkeltes trygghet. I tillegg til at pasientene får et bedre tilbud, sparer kommunen store beløp ved å samle helsekompetanse på ett sted. Normalt må kommunene betale 3000 kroner per ekstra døgn på sykehus.

Senteret huser alt fra legevakt og akutte døgnplasser til spesialistpoliklinikk og jordmortjeneste.  

Det samlokaliserte bygningskomplekset gir rom for mange helsetjenester. Kommunene samarbeider om en rekke tilbud, som legevakt, jordmortjeneste og intermediæravdeling med døgnkontinuerlig tilbud om øyeblikkelig hjelp.  Rehabilitering og omsorg finnes i egen institusjonsavdeling. Det samme gjelder fysio- og ergoterapiavdelingen. Sykehuset Innlandet har også samlet sine tjenester med spesialistpoliklinikken, røntgen og dialyse.

Når ulik fagkompetanse innen folketjenesten er samlet på samme sted, gir dette også gevinster i form av faglig utvikling og erfaring- og kunnskapsdeling på tvers av profesjoner.

Bygget er planlagt og utformet med mulighet for framtidige tilpasninger.

Bæresystemet i bygningsmassen består av stål og betong og bæresystemet er forberedt for en ekstra etasje. Utvendige vegger er i teglforblanding med zinkkledning.Det er lagt vekt på at bygget skal være fleksibelt med gode muligheter for fremtidige tilpassinger.

Miljøvennlig og klimariktig energi forsyner hele senteret.

All oppvarming på bygget kommer fra flisfyringsanlegget og all kjøling kommer fra kaldtvann fra dypet av Strandefjorden. Sommerstid fyres det med trevirke som er ryddet langs hovedveiene i Valdres i samarbeid med Statens Vegvesen. Fra tidlig i mai og ut oktober gir bjørk og småskog fra veikantrydding varmtvann og varme til hele senteret. Lokalt trevirke utgjør en viktig brikke i syklusen når dette blir benyttet til noe fornuftig. Samtidig bidrar det til å åpne landskapet og skaper arbeidsplasser lokalt.
Alt av kjølesystem på bygget til romkjøling (aircondition), datarom, laboratorier og bårerom kommer helt og holdent fra kaldtvann fra dypet av Strandefjorden. På tretti meters dyp hentes vannet og pumpes opp til senteret i Valdres. Der avgir det kjøling og slippes så tilbake ut i fjorden helt uten CO2 utslipp, og på en så energieffektiv måte som det er mulig å få produsert kjøling på.
Her finner du detaljert beskrivelse av bygningsmasse og alle helsetilbudene

Mer informasjon på VLMSs nettsider

De fleste av tjenestetilbudene vil være på plass i løpet av 2015.

 • Valdres lokalmedisinske senter er på ca. 7600 kvadratmeter BTA og areal til omsorgsboliger er på ca. 2600 kvadratmeter BTA. Tilsammen utgjør dette ca 10200 kvadratmeter BTA.
 • Prosjektet er etter anbud som totalentreprise, tildelt A/S Valdresbygg og Veidekke Entreprenør AS (avd.Hallingdal) i et samarbeidsprosjekt.

Valdres lokalmedisinske senter åpnet offisielt fredag 16. januar. Valdreskommunene består av Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Vang, Etnedal, Øystre- Slidre og Vestre-Slidre kommune.

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS (VLMS-E-IKS) er et interkommunalt selskap i Valdres med formål om å bygge og eie bygg samt leie ut lokaler for helserelaterte tjenester i Valdres.

Tiltak

Ecobox miljøtiltak

Prosjektets totale kostnader er 353,5 millioner kroner.

Husbanken bidrar med 70.5 millioner i investeringstilskudd til 20 omsorgsboliger og 48 sykehjemsplasser

Investeringstilskudd fra Husbanken                70,5 mill.kr
Lån Kommunalbanken                                  192,5 mill.kr
Egenkapital                                                  20 mill.kr
Refusjon MVA                                               70 mill.kr.

Prosjektopplysninger

Prosjekterende:
ASAS Arkitektur (ARK) | INBY (LARK)

Mer informasjon

Tekst: 
Mette Presterud
Sist oppdatert: 
09.07.2019