Gjensidige hovedkontor og NSB hovedkontor

Tvillingkontorbygg som oppnår Breeam Excellent

Sentralt i Oslo har Rom Eiendom bygget to nærmest identiske kontorbygg som deler adkomst og inngang mot Schweigaardsgate. Kontorbyggene er blant de første i Norge til å få tildelt Breeam Excellent og ble tildelt Statens Byggeskikkpris 2014.

 1. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS (ARK)/Bjørbekk & Lindheim AS (LARK)

 2. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS (ARK)/Bjørbekk & Lindheim AS (LARK)

 3. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS (ARK)/Bjørbekk & Lindheim AS (LARK)

 4. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS (ARK)/Bjørbekk & Lindheim AS (LARK)

 5. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS (ARK)/Bjørbekk & Lindheim AS (LARK)

 6. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS (ARK)/Bjørbekk & Lindheim AS (LARK)

 7. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS (ARK)/Bjørbekk & Lindheim AS (LARK)

 8. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS (ARK)/Bjørbekk & Lindheim AS (LARK)

 9. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS (ARK)/Bjørbekk & Lindheim AS (LARK)

 10. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS (ARK)/Bjørbekk & Lindheim AS (LARK)

 11. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS (ARK)/Bjørbekk & Lindheim AS (LARK)

 12. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS (ARK)/Bjørbekk & Lindheim AS (LARK)

 13. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS (ARK)/Bjørbekk & Lindheim AS (LARK)

 14. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS (ARK)/Bjørbekk & Lindheim AS (LARK)

 15. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS (ARK)/Bjørbekk & Lindheim AS (LARK)

 16. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS (ARK)/Bjørbekk & Lindheim AS (LARK)

 17. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS (ARK)/Bjørbekk & Lindheim AS (LARK)

 18. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS (ARK)/Bjørbekk & Lindheim AS (LARK)

 19. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS (ARK)/Bjørbekk & Lindheim AS (LARK)

 20. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS (ARK)/Bjørbekk & Lindheim AS (LARK)

 21. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS (ARK)/Bjørbekk & Lindheim AS (LARK)

 22. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS (ARK)/Bjørbekk & Lindheim AS (LARK)

 23. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS (ARK)/Bjørbekk & Lindheim AS (LARK)

 24. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS (ARK)/Bjørbekk & Lindheim AS (LARK)

 25. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS (ARK)/Bjørbekk & Lindheim AS (LARK)

 26. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS (ARK)/Bjørbekk & Lindheim AS (LARK)

 27. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS (ARK)/Bjørbekk & Lindheim AS (LARK)

 28. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS (ARK)/Bjørbekk & Lindheim AS (LARK)

 29. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS (ARK)/Bjørbekk & Lindheim AS (LARK)

Prosjektbeskrivelse

Gjensidige hovedkontor og NSB hovedkontor ligger sentralt plassert mellom Schweigaardsgate og sporområdet til Oslo sentralstasjon. Prosjektet er en videreutvikling av et tidligere ideprosjekt for et nytt kontorbygg på tomten Schweigaardsgate 21 i Oslo. Ved å også inkludere nabotomten Schweigaardsgate 23 i prosjektet, kunne de to byggene realiseres trinnvis/uavhengig av hverandre, og likevel fungere som ett samlet kontorkompleks etter ferdigstillelse.

Bebyggelsen er delt i to gjennom det innregulerte mellomrommet mellom tomtene 21 og 23. Dette mellomrommet danner en naturlig inngangssone til begge byggene, med direkte adkomst fra bygaten Schweigaardsgate i nord og med utsyn ut over sporområdet i syd. Adkomstarealet består av et hevet steingulv med hovedinnganger, kafé, et bytre og grønne ”vegetasjonsputer” med sitteplasser mellom.

Den primære utfordringen i prosjektet har vært byggherrens høye krav til utnyttelse  innenfor tomtens strenge, fysiske begrensninger. Ambisjonen i prosjektet har vært å kombinere de stramme utvendige rammene for prosjektet med en innvendig variert og dynamisk romopplevelse. Hver av de to bygningene har en nærmest kubisk hovedform, forbundet gjennom en bro i 5. og 6. etasje, med funksjoner fordelt over åtte plan for totalt 1300 arbeidsplasser med tilhørende støttefunksjoner. Byggene har i tillegg tre felles etasjer under bakkeplan som blant annet inneholder gymsal, treningsrom og sykkelparkering.

Detaljeringen på de to bygningene er lik, men fargen på fasadekledningen er henholdsvis mørk grå og lys grå. Ved å benytte dobbel glassfasade i deler av bygget der det ytterste sjiktet flukter med steinkledningen, skapes det et abstrakt, geometrisk uttrykk i fasaden som samtidig gir store kvaliteter til interiørene.  

Etasjene i hver bygning er organisert rundt et innvendig atrium som strekker seg diagonalt fra hovedinngangen i Schweigaardsgate i nord til kantinen i 5. etasje i sør. Atriene skaper varierte romlige sammenhenger innvendig, samtidig som mye dagslys slippes inn sentralt i bygningskroppene. Åpne trappeløp forbinder de ulike etasjene og utgjør viktige sosiale møteplasser. Byggeprosjektet er planlagt med høy grad av fleksibilitet, noe som gjør det mulig med raske og kostnadseffektive endringer ved behov. 

Kontorene er lagt ut mot fasadene, skjermet fra aktivitet i atrium og fellesfunksjoner. Arbeidsplassene er organisert i små kontorlandskap med rundt 20 arbeidsplasser i hver. Totalt sett er det avsatt relativt lite areal pr. kontorplass, men rommene oppleves likevel som romslige og rause. 

Schweigaardsgate 21 og 23 ble tildelt Statens Byggeskikkpris 2014.

Prosess

Schweigaardsgate 21 og 23 er de første byggene i Norge som har fått BREEAM-NOR sertifisering. Byggene har vært pilotprosjekter i arbeidet med å få implementert den internasjonale bransjestandarden til norske forhold. De har begge oppnådd en totalscore på over 70% som kvalifiserer til klassifiseringens nest høyeste nivå "BREEAM Excellent". Den høye miljøambisjonen i prosjektet resulterte i merarbeid og merkostnad for HAV Eiendom, men også en verdifull erfaring som vil betale seg på sikt.

Beliggenheten nær Middelalderparken medførte omfattende arkeologiske undersøkelser i forkant av byggeprosess og en del forsinkelser i prosjektet. Dette ble derimot hentet inn gjennom valg av effektive løsninger i tilknytning til produksjon av elementer til råbygget og montasje på byggeplass.

Nøkkeltall

Arealforbruk:
35857 m2 (bruksareal BRA)
Energiforbruk:
Netto energibehov: 105 kWh/m2 år. Levert energi: 98 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3031 og standard klima).
Energikilder:
Fjern-/nærvarmeanlegg
Byggekostnader:
615 millioner kroner eks. mva.

Tiltak

Konstruksjon og materialbruk

For å gjenvinne tapt tid i byggeprosessen, ble det lagt vekt på å utvikle alternative, effektive løsninger i forhold til råbygget. Ytterveggene består hovedsakelig av prefabrikkerte, granittkledde veggelementer på 3,7 x 7,2 m,  montert på byggeplass. Stående, regelmessige vindusformater fra gulv til tak i hver etasje er inntrukket i fasadelivet med solavskjerming integrert bak anodiserte aluminiumsplater. Mot sporområdet i sør består fasaden av store glasspartier. Deler av takflatene er kledd med sedum.

Innvendig er gulv, vegger og himlingsflater i all hovedsak utført med trekledning av eik. Det er benyttet litt ulik materialpalett i de to bygningene, noe som gir de hvert interiør særpreg.

Som en del av miljøsertifiseringen stilles det krav til at alle materialer skal være svanemerket eller tilsvarende.

Energi

Kjernefaktorer for den innovative og miljøeffektiv design for byggene innebærer et kompakt bygningsvolum, reduksjon av antall parkeringsplasser, tilrettelegging for syklister med innendørs sykkelparkering og tilhørende garderobe- og dusjanlegg, tilrettelegging for aktiv bruk av kollektivtrafikk, grønn vegg, sambruk av sykkelparkering- og treningsanlegg for NSB og Gjensidige, valg av bestandig fasademateriale (stein og aluminium) og arealbesparende planløsning i generelle etasjer. 

For å oppnå BREEAM-NOR Excellent er det gjort følgende tiltak:

• Energi: Byggene er tilknyttet fjernvarmenettet. Oppvarming foregår ved hjelp radiatorer, men også ved å gjenvinne ventlasjonsvarme ved roterende varmevekslere med min. 80 % varmegjenvinning. Ventilasjonsanlegget lar seg effektivt styre etter temperatur og tilstedeværelse. Det sikres et lavt vannforbruk ved bruk av vannbesparende utstyr. Nødvendig tappevann varmes med fjernvarme. Det er installert et energioppfølgingssystem (EOS) med sentrale energimålere. Byggene tilfredstiller energimerke A.
• Materialer: Det stilles strenge krav til materialer og dokumentasjon. Det skal bla. benyttes materialer og produkter som er svanemerket eller tilsvarende. For en rekke produkter og materialer det stilles krav til emisjonstester for avgassing.
• Rent – tørt – bygg: Byggene skal bygges iht. «Rent, tørt bygg (RTB)»-prinsippet for å forebygge mot fuktskader og forurensninger.
• Avfall: Det legges til rette for kildesortering av minst 6 avfallsfraksjoner inkludert matavfall til kompostering.
• Transport: Det settes i verk en rekke tiltak for redusert bilbruk som:
- Bygget ligger nært kollektivtransporttilbud
- Infoskjerm med rutetider for kollektivtransport
- Redusert antall parkeringsplasser i bygget
- Økt antall innendørs sykkelparkering med tilhørende garderobeskap
• Grønn byggeplass: På byggeplass skal miljøkonseptet grønn byggeplass brukes. Konseptet består av definerte miljøtiltak der noen er obligatoriske og må oppfylles. Videre skal byggeplassene tilfredsstille et visst antall tilleggstiltak, der disse velges etter det som er mest hensiktsmessig for den enkelte byggeplass. Tiltakene stiller strengere krav enn minimumskravene i dagens lover og forskrifter. Grønn byggeplass innebærer en klimatilpasset byggeproduksjon der det tas hensyn til miljø både på byggeplassen og i selve produksjonen:
• Redusert energibruk
• Fokus på helse og miljøbevisste materialvalg
• Optimale løsninger for støv og forurensning
• Optimal håndtering av avfall

(Kilde: Rom Eiendom)

Universell utforming

Schweigaardsgate prosjektene ble byggesøkt etter overgangsforskrifter mellom TEK 07 og TEK10. Dette medførte en del utprøvinger og justeringer mellom det første og siste byggetrinn. Ett eksempel er tetthet på «knotter» i fare-felt i trapper, hvilket ble betydelig justert ned utover i prosessen.

Utover å benytte Universell Utforming AS, hvilket ble koblet inn tidlig i prosessen, ble en ekstern konsulent med førstehåndskunnskap brakt inn. Med erfaring fra selv å sitte i rullestol gav dette prosjektet en innsikt i de utfordringer som møtes, tydelige tilbakemeldinger på utfordring som prosjektet måtte håndtere og hvordan disse kunne best gjennomføres. Dette påvirket alt fra stigningsgrad på ramper, løsninger for fri sideplass / adkomst fra korridorer og gangbroer, høyder på ulike installasjoner, i tillegg til å se over HC- rom som WC og garderobe.

Litt om bygget:

Adkomstsituasjonen ble utfordret pga. høydeproblematikk fra Schweigaardsgate på nordsiden, hvor et rampesystem på forskriftsmessige 1:20 ikke var teknisk mulig å oppnå. Det ble derfor etablert to likeverdige adkomst-situasjoner. En trinnfri adkomst fra lokal-gaten på sydsiden, samt via en terrengtilpasning fra nord. Ved sistnevnte er to trapper langs hvert bygg etablert. Mellom disse to trappene mot er det etablert et amfi med skråstilt rampe (m. stigning 1:18,5) integrert.

Inngangspartiet er markert med innsnitt i bygningsvolumet og materialkontrast mellom granittkledningen og glassfasaden understreker denne. det er utover karuselløren, etablert sidehengslet dør med automatikk tilstøtende, for enkel adkomst med for eksempel rullestol eller personer med førerhund.

Videre på vei inn i bygget er det god kontakt mellom dør/inngangssituasjon og skranke. Videre inn i bygget er ryddig, logisk planløsning og tydelighet det viktig. Rommet er lette å lese med klar form og kontrast vegg/gulv (granitt/tre). Det er kort avstand fra resepsjon til vertikale kommunikasjon videre opp (og ned) i byggene. Byggenes sentrale atrium med store vindusfelt inn til kontoretasjene gir en visuell oversikt fra man entrer bygget.

På kontoretasjene er det prosjektert stramme planløsninger. Stille-/ møterom er lagt inn mot atrium, og det danens klare og ryddige gangakser mellom disse og tilstøtende søylerekke, uten kollisjonsfarer. Soner for adkomst til etasjen, WC og sosiale rom er fremhevet ved annet gulvbelegg. Tydelig skilting ved inngangen og f. eks. forskjellig farge på fondveggen bidrar til god lesbarhet ved orientering i bygget.

Prosjektet hadde som mål å implantere UU-tilpasninger i den totale designen. Og det har vært førende for design av overordnet planløsning, samt en bevisst bruk av materialer og materialkontraster.

 

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2013
Prosjekterende:
Lund+Slaatto Arkitekter AS (ARK) | Bjørbekk & Lindheim AS (LARK)
Hovedentreprenør:
Skanska Norge AS
Rådgivende firmaer:
Ing. Seim & Hultgreen AS (RIB) | Hjellnes Consult AS (RIV)
Prosjektledelse:
OEC Consulting AS
Byggherre:
ROM Eiendom AS/Bane Nor Eiendom
Lokalisering:
Schweigaardsgate 21-23, 0048 Oslo, Sentrum
Prosjektperiode:
2010-2013

Kilder

Søknad til Statens byggeskikkpris 2014 Schweigaardsgate 21 og 23, Byggeindustrien (bygg.no), 19.11.2013 Prosjektbeskrivelse Rom Eiendom

Mer informasjon

Tekst: 
Per Anda og Iselin Ekman / NAL
Sist oppdatert: 
31.08.2018