Hatlane omsorgssenter

Norges første sykehjem bygd etter passivhusstandard

Hatlane Omsorgssenter er landets første sykehjem bygd etter passivhusstandard, og det første passivhusprosjektet i Møre & Romsdal.

  1. Fotografi: Birger Jensen - Husbanken       Arkitekt: HRTB Arkitekter AS MNAL (ARK)

  2. Fotografi: Birger Jensen - Husbanken       Arkitekt: HRTB Arkitekter AS MNAL (ARK)

  3. Fotografi: Birger Jensen - Husbanken       Arkitekt: HRTB Arkitekter AS MNAL (ARK)

  4. Fotografi: Birger Jensen - Husbanken       Arkitekt: HRTB Arkitekter AS MNAL (ARK)

  5. Fotografi: Birger Jensen - Husbanken       Arkitekt: HRTB Arkitekter AS MNAL (ARK)

  6. Fotografi: Birger Jensen - Husbanken       Arkitekt: HRTB Arkitekter AS MNAL (ARK)

Ålesund kommunale eiendom har fått oppført landets første sykehjem bygd etter passivhusstandard. I oktober 2012 var også prosjektet det første ferdigstilte passivhusprosjektet i Møre & Romsdal. Omsorgssenteret var i utgangspunktet prosjektert etter Tek 07, men etter seminar hos Husbanken og kurs hos Enova ønsket Ålesund kommunale eiendom å omprosjektere omsorgssenteret til passivhus.

40 prosent redusert energibehov
Opprinnelig tilbud på netto energibehov fra Skanska for bygget som var prosjektert etter Tek 07 var på 185 kWh/m2 i året, mens beregnet netto energibehov for det omprosjekterte sykehjemmet er beregnet til 109 kWh/m2 i året. Dette første til at tilknytning til fjernvarme ble ansett som ulønnsomt, og et redusert energibehov med 40 prosent.

5,5 millioner i merkostnader for passivhusinvesteringen
Merkostnadene for passivhusinvesteringen er estimert til 5. mill. kroner, som fordelt på 6000 m2 utløste en støtte fra Enova på investering til passivhus på ca 2. mill. kroner. Ekstra investeringskostnader på 3. mill. kroner for passivhus forventer byggherren skal være nedbetalt i løpet av 8-10 år. 

53,3 millioner i tilskudd fra Husbanken
Prosjektet er også støttet med 53,3 mill. kroner i investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem fra Husbanken. Tilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester. I 2012 utgjorde støttebeløpet 916.000 pr. sykehjemsplass, mens beløpet i 2013 er økt til 1.120.000 pr. plass.  

60 pasienter
Hatlane Omsorgssenter har plass til 60 pasienter alle i enerom. Mot ytterveggen i inngangsområdet er det mulighet for filmfremvisning og presentasjoner som man kan følge fra resepsjonsområdet eller fra gesimsen i 2. etasje. På rommene er det takskinner for pasientheis, store bad med store dører. Tolv av rommene har sluser mellom rom og bad for reduksjon av smitte og lyd. Det er overnattingsrom med kjøkken og dusj beregnet for pårørende, stuer på hver sengepost, hagestuer og store terrasser. Det er innredet et moderne vaktrom, og personalrommet kan deles ved behov.  

Nøkkeltall

Arealforbruk:
6000 m2
Byggekostnader:
150 mill. kroner

Tiltak

Passivhus

Hatlane omsorgssenter er et elementbygg med et bærende innersjikt som sørger for at hele isolasjonssjikt føres forbi dekker og tak, som reduserer kuldebroer. Det er økt isolasjon i elementene. Tett bygg ble oppnåd tidlig i prosessen, og man har under hele byggeperioden hatt enkel kontroll og oppfølging av tetthetskrav. 

Et tykkere tak førte imidlertid til at bygget ble senket med 150 mm på grunn av høydekrav i reguleringsbestemmelsene for området. 

3-lags vinduer med u-verdi i snitt på 0,67

Vannbåren varme fra luft/vann-varmepumpe er installert, med spisslast fra el-kjel.

Varmepumpen gjenvinner restenergi i avkastluften og benyttes også som kjølemaskin på sommeren. 

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2012
Prosjekterende:
HRTB Arkitekter AS MNAL (ARK)
Hovedentreprenør:
Skanska Norge AS
Rådgivende firmaer:
Tømmerdal Consult (RIB)
Byggherre:
Ålesund kommunale eiendom KF
Lokalisering:
Bernmarka 6 ved Borgundvegen, 6016 ÅLESUND
Prosjektperiode:
April 2011 - oktober 2012

Mer informasjon

Tekst: 
Birger Jensen - Husbanken
Sist oppdatert: 
05.06.2014