Bjørnsletta skole

Bjørnsletta skole er første passivhusskole i Oslo.

Bjørnsletta skole ligger sentralt ved Åsjordet T-banestasjon i Oslo og er Oslos første passivhusskole.

 1. Skolen organiseres med en grunnetasje i terrenget og 3 mindre bygningsvolumer over.

  Skolen organiseres med en grunnetasje i terrenget og 3 mindre bygningsvolumer over.

  Fotografi: Tove Lauluten       Arkitekt: L2 Arkitekter AS (ARK)/Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS (LARK)

 2. Uteareal på øvre nivå.

  Uteareal på øvre nivå.

  Fotografi: Tove Lauluten       Arkitekt: L2 Arkitekter AS (ARK)/Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS (LARK)

 3. Skolen har en naturvitenskapelig profil og det nye skoleanlegget støtter opp under denne profilen.   Skolen har en naturvitenskapelig profil og det nye skoleanlegget støtter opp under denne profilen.   Fotografi: Tove Lauluten       Arkitekt: L2 Arkitekter AS (ARK)/Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS (LARK)

 4. Skolen er organisert slik at mest mulig naturområder i ytterkanten av tomten kan beholdes

  Skolen er organisert slik at mest mulig naturområder i ytterkanten av tomten kan beholdes

  Fotografi: Tove Lauluten       Arkitekt: L2 Arkitekter AS (ARK)/Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS (LARK)

 5. Bruk av naturstein og trekledning er fasadematerialer som er tilpasset bebyggelsen rundt

  Bruk av naturstein og trekledning er fasadematerialer som er tilpasset bebyggelsen rundt

  Fotografi: Tove Lauluten       Arkitekt: L2 Arkitekter AS (ARK)/Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS (LARK)

 6. Installasjon med lyd og gjenbrukte materialer fra gamle Bjørnsletta skole. Kunstner: Ewa Jacobsson

  Installasjon med lyd og gjenbrukte materialer fra gamle Bjørnsletta skole. Kunstner: Ewa Jacobsson

  Fotografi: Tove Lauluten       Arkitekt: L2 Arkitekter AS (ARK)/Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS (LARK)

 7. Atrium.

  Atrium.

  Fotografi: Tove Lauluten       Arkitekt: L2 Arkitekter AS (ARK)/Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS (LARK)

 8. Lysekrone med 792 bergkrystaller - én for hver elev. Kunstnere: Beret Aksnes og Vegard Moen

  Lysekrone med 792 bergkrystaller - én for hver elev. Kunstnere: Beret Aksnes og Vegard Moen

  Fotografi: Tove Lauluten       Arkitekt: L2 Arkitekter AS (ARK)/Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS (LARK)

 9. Garderobe.

  Garderobe.

  Fotografi: Tove Lauluten       Arkitekt: L2 Arkitekter AS (ARK)/Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS (LARK)

 10. Klasserom.

  Klasserom.

  Fotografi: Tove Lauluten       Arkitekt: L2 Arkitekter AS (ARK)/Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS (LARK)

 11. Skolen grenser til et skogholt av furutrær, edelløvskog og enebolighager.

  Skolen grenser til et skogholt av furutrær, edelløvskog og enebolighager.

  Fotografi: Tove Lauluten       Arkitekt: L2 Arkitekter AS (ARK)/Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS (LARK)

 12. Biblioteket.

  Biblioteket.

  Fotografi: Tove Lauluten       Arkitekt: L2 Arkitekter AS (ARK)/Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS (LARK)

 13. Flerbrukshallen.

  Flerbrukshallen.

  Fotografi: Tove Lauluten       Arkitekt: L2 Arkitekter AS (ARK)/Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS (LARK)

 14. Skolen ligger ved Åsjordet T-banestasjon, nær bussforbindelser i Vækerøveien.

  Skolen ligger ved Åsjordet T-banestasjon, nær bussforbindelser i Vækerøveien.

  Fotografi: Tove Lauluten       Arkitekt: L2 Arkitekter AS (ARK)/Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS (LARK)

 15. Deler av taket over grunnetasjen benyttes som utearealer for elevene.

  Deler av taket over grunnetasjen benyttes som utearealer for elevene.

  Fotografi: Tove Lauluten       Arkitekt: L2 Arkitekter AS (ARK)/Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS (LARK)

 16. Skolens utearealer er delt opp i tre forskjellige områder for de tre aldersgruppene og et eget område for spesialavdelingen.

  Skolens utearealer er delt opp i tre forskjellige områder for de tre aldersgruppene og et eget område for spesialavdelingen.

  Fotografi: Tove Lauluten       Arkitekt: L2 Arkitekter AS (ARK)/Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS (LARK)

Prosjektbeskrivelse

Bjørnsletta skole er en barne- og ungdomsskole med tilhørende flerbrukshall. Skolen er Oslos første passivhusskole. Skolen har en naturvitenskapelig profil som skal stimulere til nysgjerrighet og undring, og det nye skoleanlegget støtter opp under denne profilen. Skolen har plass til 792 elever og har i tillegg en egen avdeling for barn med autisme. Skolebygget har en felles grunnetasje og tre separate fløyer for småskole-, mellom- og ungdomstrinnet. Deler av taket over grunnetasjen benyttes som utearealer for elevene, og taket over flerbrukshallen brukes til ballbane. Oppdelingen i mindre volumer skaper siktlinjer mellom bygningene og gode sol- og skyggeforhold. Taket til den nedgravde flerbrukshallen er tilgjengelig fra skoleplassen. Bjørnsletta skole ligger rett ved Åsjordet T-banestasjon og i nærheten av bussholdeplasser. For å sikre gode og trygge skoleveier er det opparbeidet en ny gangadkomst fra nord. Under prosjekteringen har det vært fokus på å optimalisere de tekniske styringssystemene. Det er gjennomført inngående materialanalyser for å redusere klimagassutslippene og for å samle erfaringer til framtidige skoleprosjekter

Prosess

Den gamle skolen ble revet våren 2012, og byggingen av ny skole startet sommeren samme år. Sommeren og høsten 2011 ble det gjennomført prekvalifisering av entreprenører. I anbudskonkurransen ble kvalitet vektlagt 60 prosent og pris 40 prosent. Prosjektet er gjennomført i en totalentreprise hvor miljøprogram og miljøoppfølgingsplan med miljøkrav og prosjektert klimagassregnskap var lagt inn i konkurransegrunnlaget.

Nøkkeltall

Arealforbruk:
9677 m² (brutto BTA) fordelt på 790 elever. (skole: 8464 m² idrettshall: 1213 m²) Skolebygget har en arealkrevende spesialavdeling for 12 elever med autisme.
Energiforbruk:
Netto energibehov: 57,6 kWh/m² år (Passivhusevaluering). (Snitt av skolebygg og idrettshall)
Energikilder:
Varmepumpe vann-vann (Oppvarming/varmtvann), Elektrokjel for vannbåren varme (spisslast)

Tiltak

Bymiljø og arkitektur

 1. Infoskilt som forteller om de ulike klimatiltakene i prosjektet.

  Infoskilt som forteller om de ulike klimatiltakene i prosjektet.

  Fotografi: Tove Lauluten       Arkitekt: L2 Arkitekter AS (ARK)/Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS (LARK)

Bjørnsletta skole ligger i skrånende terreng med en høydeforskjell på 18 meter. Tomten er solrik og grenser til et skogholt av furutrær, edelløvskog og enebolighager.

Skolen er organisert slik at mesteparten av naturområdene i ytterkanten av tomten kunne bevares. I bunnen av en skråning står en gammel eik i et skogholt. Eika og hele skogholtet er bevart så komplett som mulig. Bruk av naturstein og trekledning som fasadematerialer gjør at skolebygget forholder seg til bebyggelsen rundt.

Skolens utearealer er delt opp i tre forskjellige områder for de tre aldersgruppene og et eget område for spesialavdelingen. Lekearealer, områder for ballspill, sittebenker og sykkelparkering vil også kunne brukes utenom skoletid.

Elevene finner informasjonstavler om miljøbevisste materialvalg og om det daglige energi- og vannforbruket. Bruk av alternative energikilder skal formidles i undervisningen.

Klimagassutslipp

 1. Arkitekt: L2 Arkitekter AS (ARK)/Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS (LARK)

Bjørnsletta skole ble prosjektert etter FutureBuilt-kriteriet om minst 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp sammenlignet med dagens standard. Det er utarbeidet et klimagassregnskap som dekker områdene transport i drift, stasjonær energi og materialbruk.

Det er utarbeidet klimagassberegninger for fasen prosjektert og som bygget.

Klimagassregnskap «prosjektert» viser en samlet reduksjon i klimagassutslipp på 29 prosent, "som bygget" kan vise til 44 prosent lavere utslipp enn referansebygget, som er beregnet etter TEK 10. For beregningen av klimagassutslippet "som bygget" er det brukt et referansebygg med Bjørnsletta skoles geometri. En beregning med et kompakt modellreferansebygg ville gi en reduksjon på 29 prosent.

Når det gjelder utslipp fra transport, er utslippet kun redusert med 9 prosent. Her er det lagt til grunn beregnede verdier, da reisevaneundersøkelsen ble utført for tidligere ungdomsskoleelever på Bjørnsletta skole som ble revet.

Klimagassutslipp fra energi er redusert med hele 60 prosent. Skolen har lave U-verdi i vegger, gulv og tak og har vinduer som oppfyller passivhuskrav. Det er installert en effektiv varmepumpe som skal dekke behovet for oppvarming og tappevann og ventilasjonen har høy varmegjenvinning og aktive tilluftsventiler.

Fra materialbruk er prosjektets klimagassutslipp redusert med 49 prosent. De viktigste tiltakene har vært optimaliserte og reduserte materialmengder, bubble deck, lavkarbonbetong, resirkulert konstruksjonsstål og gips og en kledning med tre og naturstein

Areal og transport

 1. I skolegården finnes det sykkelparkeringsplasser både med og uten takoverbygg. Foto: Tove Lauluten

  I skolegården finnes det sykkelparkeringsplasser både med og uten takoverbygg. Foto: Tove Lauluten

  Fotografi: Tove Lauluten       Arkitekt: L2 Arkitekter AS (ARK)/Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS (LARK)

 2. Lærerne har tilbud om garderobeskap med avtrekksventilasjon. Foto: Tove Lauluten

  Lærerne har tilbud om garderobeskap med avtrekksventilasjon. Foto: Tove Lauluten

  Fotografi: Tove Lauluten       Arkitekt: L2 Arkitekter AS (ARK)/Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS (LARK)

 3. Skolen ligger ved Åsjordet T-banestasjon, nær bussforbindelser i Vækerøveien. Foto: Tove Lauluten

  Skolen ligger ved Åsjordet T-banestasjon, nær bussforbindelser i Vækerøveien. Foto: Tove Lauluten

  Fotografi: Tove Lauluten       Arkitekt: L2 Arkitekter AS (ARK)/Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS (LARK)

Skolen ligger ved Åsjordet T-banestasjon og nær busstopp i Vækerøveien. For å sikre skoleveien er det opparbeidet et fortau fra T-banen, samt en ny gangsti med belysning på nordsiden av skolen. En drop off-sone ved skolen skal sikre trygg trafikkavvikling. Bilparkeringsplasser for de ansatte er på et minimum. I skolegården finnes det sykkelparkeringsplasser både med og uten takoverbygg. Lærerne har tilbud om garderobeskap med avtrekksventilasjon. Det er utarbeidet en mobilitetsplan med forslag til ytterligere sikringstiltak av skoleveien.

Energi

 1. Teknisk rom. Foto: Tove Lauluten

  Teknisk rom. Foto: Tove Lauluten

  Fotografi: Tove Lauluten       Arkitekt: L2 Arkitekter AS (ARK)/Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS (LARK)

 2. Teknisk rom. Foto: Tove Lauluten

  Teknisk rom. Foto: Tove Lauluten

  Fotografi: Tove Lauluten       Arkitekt: L2 Arkitekter AS (ARK)/Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS (LARK)

 3. Informasjonstavler om materialvalg og energitiltak. Foto: Tove Lauluten

  Informasjonstavler om materialvalg og energitiltak. Foto: Tove Lauluten

  Fotografi: Tove Lauluten       Arkitekt: L2 Arkitekter AS (ARK)/Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS (LARK)

Skolen er bygget som et passivhus med god isolasjon og varmepumper (geovarme) som skal dekke både oppvarmings- og varmtvannsbehovet. Ventilasjonen er behovsstyrt med aktive tilluftsventiler. Skolen har overstrøms-ventilering fra klasserom til gangarealer.

Skolen har daglysstyrt belysning inne, og LED utendørs. Det er ellers utført en rekke småtiltak, som i sum har stor betydning for det årlige energiforbruket. Det er satt opp energimålere på alle energiposter, noe som muliggjør god oppfølging av energiforbruket gjennom SD-anlegget.

Konstruksjoner og materialbruk

 1. Kledningen på skolebygget er i naturstein og tre. I klasseromsfløyene benyttes accoya. Foto: Tove Lauluten

  Kledningen på skolebygget er i naturstein og tre. I klasseromsfløyene benyttes accoya. Foto: Tove Lauluten

  Fotografi: Tove Lauluten       Arkitekt: L2 Arkitekter AS (ARK)/Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS (LARK)

 2. Eksponert betong. Foto: Tove Lauluten

  Eksponert betong. Foto: Tove Lauluten

  Fotografi: Tove Lauluten       Arkitekt: L2 Arkitekter AS (ARK)/Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS (LARK)

 3. I dekkene er det benyttet bubble deck med lavkarbonbetong. Foto: FutureBuilt

  I dekkene er det benyttet bubble deck med lavkarbonbetong. Foto: FutureBuilt

  Fotografi: Tove Lauluten       Arkitekt: L2 Arkitekter AS (ARK)/Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS (LARK)

Skolen har en bærekonstruksjon av stål og betong. Armering- og konstruksjonsstål har høy resirkuleringsgrad. I dekkene er det benyttet bubbledeck, noe som reduserer bruken av betong i konstruksjonen med rundt 22 prosent sammenlignet med plasstøpt betong. Bubbledeck ble levert med lavkarbonbetong.

Kledningen på skolebygget er i naturstein og tre. De tre klasseromsfløyene er kledd med accoya, som er et tremateriale som gjennom en acetyleringsprosess minimerer vannopptaket i celleveggene. Accoya skal være en veldig stabil fasadekledning som vil beholde den opprinnelige fargen og kan behandles med en antitaggingsbehandling. Ulike trekledninger ble vurdert. Accoya har noe høyere klimagassutslipp enn andre kledninger, men ble valgt fordi det ble ansett som et meget robust materiale med lang levetid.I prosjekteringen har det også vært fokus på å redusere materialbruken og bruken av gips. På innvendige flater var det tenkt å ha limte treplater, men miljødeklarasjonen (EPD) viste at disse hadde større utslipp enn gips og dermed ble robust- og fibergips det endelige valget.Taket er bygd som kompakttak med overliggende isolasjon og tekking på dekker av betong.


I administrasjonsbygget og trappeløpene er det mye eksponert betong. Det blir interessant å erfare virkningen av betongen som termisk masse i driftsfasen.

Erfaringer

I brosjyren om Bjørnsletta skole deler byggherre, arkitekt, entreprenør og miljørådgiver sine erfaringer med prosjektering og bygging av Bjørnsletta skole. Her vektlegges tverrfaglig, godt samarbeid og tidlig- og kontinuerlig fokus på energi og miljø .

Prosjektet har også gitt viktig kunnskap om klimagassutslippet tilknyttet bygningsmaterialer og har vist at EPDer sammen med kostnader og vedlikehold er helt nødvendig for å kunne ta gode miljøriktige beslutninger. Kombinasjonen av riktig materialbruk og reduserte mengder har gitt de ønskede resultatene.

Les flere erfaringer i brosjyren under Mer informasjon.

 

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2014
Prosjekterende:
L2 Arkitekter AS (ARK) | Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS (LARK)
Hovedentreprenør:
Veidekke entreprenør AS
Rådgivende firmaer:
Undervisningsbygg Oslo KF (Miljø) | Siv ing Haug og Blom-Bakke AS (RIB) | ÅF - Consult AS (RIV) | Boro RIE AS (RIE) | Forprosjekt: Tekka AS (PGL), Stormorken og Hamre AS (RIB), Ingenia (RIV), ÅF Consult (RIE)
Prosjektledelse:
Undervisningsbygg Oslo KF
Byggherre:
Undervisningsbygg Oslo KF
Lokalisering:
Åsjordet 3, 0381 Oslo
Prosjektperiode:
2010-2014

Mer informasjon

Vedlegg

Sist oppdatert: 
07.01.2021