Huginsvei - senter for forebygging

For å være bedre i stand til å imøtekomme barn og unge med utviklings-forstyrrelser har Tønsberg kommune skaffet seg et egnet bygg. Målet er at bygget blir et godt sted å være for barn og unge hvor personale trives og kan utvikle kompetanse.

 1. Med veiledning om formiddagen ble avlastningsboligen utviklet til et "Senter for forebygging"

  Med veiledning om formiddagen ble avlastningsboligen utviklet til et "Senter for forebygging"

  Fotografi: Rina Ihlen       

 2. Uteareal med snekkerbod som innbyr til aktivitet, ønsker også nabobarn velkommen.

  Uteareal med snekkerbod som innbyr til aktivitet, ønsker også nabobarn velkommen.

  Fotografi: Rina Ihlen       

 3. Endevegg i det store aktivitetsrommet har høy klatrevegg som gir fysisk utfordring innendørs.

  Endevegg i det store aktivitetsrommet har høy klatrevegg som gir fysisk utfordring innendørs.

  Fotografi: Rina Ihlen       

 4. Aktivitetsrommet rigges til ut i fra barn og unges behov. Utstyr oppbevares i lagerrommet.

  Aktivitetsrommet rigges til ut i fra barn og unges behov. Utstyr oppbevares i lagerrommet.

  Fotografi: Rina Ihlen       

 5. Bygget har både et stillerom/sanserom og et spillerom, her med lufthockey.

  Bygget har både et stillerom/sanserom og et spillerom, her med lufthockey.

  Fotografi: Rina Ihlen       

 6. Planløsning

  Planløsning

 7. Situasjonsplan

  Situasjonsplan

Behov

I Tønsberg ser helse- og sosialtjenesten og skolen at barn og unge med utviklingsforstyrrelser er en økende målgruppe. Eksisterende avlastningsboliger er lite hensiktsmessig. De har kun plass til tre barn samtidig. Det antas at personalressursene kunne vært utnyttet bedre i en større bolig. Kommunen måtte i 2009 kjøpe eksterne avlastningsplasser for å dekke sine behov.

Kompetanse
En årsak til kjøp av eksterne plasser har også vært mangel på kompetanse i kommunen på egnet metodikk for ungdom med utviklingsforstyrrelser. Med et bygg av en viss størrelse i kommunen vil personale med kompetanse være en forutsetning. Med kompetanse i egen kommune kan tjenester gis mer effektivt og gjøre behovet for avlastning mindre på sikt. Ikke minst vil det gi ungdom i målgruppa et kvalitativt bedre liv.

Forbilder
Kommunen besøkte andre kommuner for å lære, men de fant ikke noe bygg som var planlagt for barn og unge med utviklingsforstyrrelser. Det nærmeste var Bærum kommune som hadde startet planarbeidet med en "stjernebolig".

Planleggingsfasen
Fokus i planleggingsfasen ble spesielt satt på to områder, fag/bruker og personal.

Fag/bruker
-Tilrettelegging og skjermet uteområde som gir mulighet for aktivitet
-Botrening for ungdom som skal etablere seg i annen bolig
-Romslig aktivitetsrom inne
-Eget spillerom med tvspill og film
-Stillerom for rolige aktiviteter
-Stort felles kjøkken tilrettelagt for deltakelse av barn og ungdom
-Tilbud til atferdskrevende ungdom (en leilighet er vandalsikker)
-Mulighet for skoletilbud i bygget, dersom brukerne ikke kan gå på skolen
-Rom som kan være et samlingssted og base for organiserte ungdomsgrupper (samme brukergruppe) på ettermiddag og kveldstid
-Mulighet for å samle foeldregrupper

Personal
-Samdriftsfordeler ved at personer med ulik grad av bistand kan bo under samme tak.
-Kompetansebygging og fagbase internt i kommunen
-Sikkerhet for ansatte og mulighet for opplæring
-Ro hvor ansatte kan trene på mestring av utagerende adferd
-Rom for oppfølging av beboer fra 1:3 til 2:1

Flerbruk
-Møterom/undervisning vil både være et sted for skoletilbud, møterom, kursrom og en base for etablerte ungdomsgrupper i kommunen.
-Aktivitetsrom benyttes til innendørs lek med klartring (høy vegg) og treningsrom hvor ansatte får praktisk opplæring i å håndtere utagerende adferd.

Sonedeling
Det er et ønske at bygget får klare fysiske skiller mellom leilighetsdelen, kontordelen og delen med avlastningsrom, men samtidig at ansattressursene kan være fleksible.

Trivsel
Målet er å skape et sted hvor barna og ungdommene ønsker å være. Det er å håpe at gode muligheter for ulike aktiviteter vil skape trivsel.

Tomtevalg
Ved valg av tomt ble det lagt vekt på størrelsen. I tillegg til bygget måtte det være plass til et godt uteanlegg. Det var ønskelig med en relativt usjenert tomt. Når eksisterende bygg på tomta i Huginsvei fjernes vil tomta være godt egnet.

Prosjektering
Planleggingsfasen gir en klar bestilling til de prosjekterende. Situasjonsplanen følger opp med tilrettelagte uteareal. Plantegningen viser tre fløyer hvor romslig aktivitetrom med klatrevegg og oppholdsrom er sentralt plassert.

Hovedinngang fører inn til kjøkken og allrom med dør til overdekket terrasse. Spillrom åpner seg med en stor skyvedør mot kjøkkenet. Sanserom ligger vegg i vegg. Ytterdører er også plassert ytterst i fløyene til henholdsvis møterom/undervisning, fem avlastningsrom og tre boenheter. Organiseringen av bygget ser ut til å kunne innfri ønsket om sonedeling slik at ulike aktiviteter kan foregå uten å forstyrre hverandre.Befaring 2013

Avlastningsboligen i Huginsvei ble tatt i bruk høsten 2012. For barna som kom fra avlastning i to gamle villaer kunne nybygget virke noe moderne. De pårørende mente delsvis det haddet et institusjonspreg. Etter hvert har de bodd seg inn og inntrykket er at både beboere, personale og pårørende trives. Bygget innfrir sine tiltenkte oppgaver og vel så det. Mens beboerne er ute på skole veileder personale familier, barnehager og skoler. Anlegget ble planlagt som en avlastningsbolig for barn, men fungerer i dag også som et senter for forebygging.

Avlastningsbolig
Til nå har kommunen selv benyttet plassene, men er også åpne for å ta imot personer fra andre kommuner. For tiden er ca 20 barn og ungdom i alderen mellom 3 og 17 år på avlastning her 2-12 døgn i måneden. En person bor fast. Personale går i 4 ukers turnus. Det planlegges slik at barn, ungdom og personale får utbytte av hverandre. Vanligvis er 8-10 personer til felles middag inkludert 3-4 av personale. De fleste ønsker å spise felles, men man må gjerne spise i egen boenhet. Personale synes det er lettere å arbeide her enn i de gamle eneboligene. Gode aktivitetsrom og uteareal gir beboerne mer frihet, de får luft under «vingene» og blir mer selvstendige.

Veiledning
Byggets utforming hvor personalfunksjoner er plassert i fløy med egen inngang, gjør det mulig å kombinere bolig og veiledning. Kontor kapasiteten er økt med 4 uttak for bærbar pc i stort møterom og ved dobbeltkontor. På dagtid er det lavterskel tilbud hvor man selv kan ta kontakt for veiledning. Fritidstilbud organiseres. Nå har 10 fritidsgrupper a 4-5 barn tilknytning til stedet. Om kvelden er det tilbud for ungdom.

Energi
Bygget har vannbåren gulvvarme og energikilden skal være fjernvarme. Foreløpig er det ikke lagt ledning helt frem, så Skagerak Varme har en midlertidig el-kjele i bygget.

 

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2011
Byggherre:
Tønsberg kommunale eiendom KF
Lokalisering:
Huginsvei 13, 3135 Tolsvrød, Tønsberg
Prosjektperiode:
Innflytting høsten 2012

Mer informasjon

Vedlegg

Sist oppdatert: 
24.01.2014