Gårdsrom i Klostergata 66 - 68 og Agnar Mykles plass

Universelt utforming i utendørsanlegg

Pilotprosjekt for universell utforming i utendørs anlegg hvor det er etterstrebet og finne robuste, individuelle løsninger som samtidig har overføringsverdi til andre prosjekter.

 1. Plan Agnar Mykles plass

  Plan Agnar Mykles plass

 2. Plan gårdsrom

  Plan gårdsrom

 3. kunstnerisk element på Agnar Mykles plass

  kunstnerisk element på Agnar Mykles plass

Gårdsrom i Klostergata 66 og Agnar Mykles plass er to individuelle anlegg som er planlagt under ett. Dette har gitt mulighet til å tilrette legge for sambruk, slik at f.eks Agnar Mykles plass i tilegg til å være offentlig park kan fungere som blokkbeboernes ”villahage”.

Det arkitektoniske grepet er oppstått som svar på ønske om et tydelig og enkelt, lettfattelig grep som også kunne overleve nedskjæringer. De valgte grepene vil forhåpentligvis understøtte behovene for god fremkommelighet, god lesbarhet, og at anlegget både oppleves som så skjermet at man føler
at man kan være uforstyrret, men likevel åpent nok til at parken og gårdsrommet får den nødvendige sosiale kontroll.

Prosjektet er utviklet med stor grad av brukermedvirkning. Sammen kom man frem følgende program:
- sitteplasser
- lek
- sansehagelementer
- sykkelparkering (gårdrommet)
- parkering for handikappede (gårdrommet)

Tiltak

Klostergata 66_UU_1

orienterbarhet

 1. Kombinert trapp / rampe. Materialbruk med kontrasterende farger som ledende element.

  Kombinert trapp / rampe. Materialbruk med kontrasterende farger som ledende element.

  Fotografi: Dark arkitekter AS       

 2. Logisk og oversiktelig planløsning. Belgg som ledende element.

  Logisk og oversiktelig planløsning. Belgg som ledende element.

  Fotografi: Dark arkitekter AS       

Begge delprosjekter etterstreber en logisk planløsning med god orienterbarhet. I gårdsrommet har hovedgangtraséene rette linjer som leder mot hovedmålpunktene. Oppholdssoner er syd-, sydvestvendte. Agnar Mykles plass er også holdt i enkle geometriske former, der hver sone skal være tydelig programmert. I begge uterommene definerer ulik materialbruk ulike funksjoner. Gårdsrommet er i utgangspunktet mørkt. Her er det bevisst valgt lyse materialer (betong, skifer, tre og gummiheller) for å gi gårdsrommet et lysere uttrykk. Det er ikke lagt inn egne ledelinjer i prosjektet. Kanter, materialforskjeller og vannrenner (gårdsrommet) lager naturlige ledelinjer og oppmerksomhetsfelt. På Agnar Mykles plass er det i tilegg vært fokus på materialer og elementer som innbyr til leik / bevegelse. Det er lagt stor vekt på å få til kontraster mellom de viktigste materialene, men det er vanskelig å oppnå største mulige kontrast med utendørs materialer innenfor et nøkternt budsjettet. Det er tilrettelagt for sykkel- og handikap-parkering i gårdrommet.

Klostergt 66_UU_3

utstyr og bygningsdeler

 1. Opphøyde bed på Agnar Mykles plass

  Opphøyde bed på Agnar Mykles plass

  Fotografi: DARK arkitekter AS       

 2. Huske i gårdsrom

  Huske i gårdsrom

  Fotografi: DARK arkitekter AS       

 3. Huske på Agnar Mykles plass

  Huske på Agnar Mykles plass

  Fotografi: DARK arkitekter AS       

 4. Fotografi: DARK arkitekter AS       

 5. Trapp / rekkverk

  Trapp / rekkverk

 6. Trapp / rekkverk

  Trapp / rekkverk

Trapper:I gårdsrommet ble det bygget nye trapper fra bakutgangene. I trappene gårdsrommene markerer mørk skifer opptrinn / inntrinnet. På Agnar Mykles plass varsles trapper med felt av pålimt lys grus. Håndløperne er laget av 45mm galvanisert rundstål i høyde 70 og 90cm. Disse er plassert slik at de ikke skal være i veien i de viktigste gangretningene.

Møblering: Det er valgt bord hvor det er mulig å komme inntil med rullestol. Benkene og stolene
har alle ryggstø og armlener. Det er opphøyde bed både i gårdsrommet og på Agnar Mykles plass.

Lekeapparat: Rapporten (vedlagt) konkluderer med at det har ikke vært enkelt å finne lekeapparater som også kan brukes av funksjonshemmede barn. Prosjektet ønsket å finne frem til andre løsninger enn fugleredehusken. Grunnet sikkerhetskravene ble det valgt prefabrikerte apparater Zik-Holz. De valgte apparatene skal dekke behov både hos de minste og de største barna, de svært aktive og de mindre aktive. Det er lagt vekt på å finne apparater der flere kan leke samtidig og som generer bevegelse. Rutsjebanen er spesialtegnet for prosjektet. Brygga ut til sklibrettet er tilpasset manøvreringsbredde for rullestol. Skråningen langs sklia er dekket med gummiheller. Fast belegg er valgt her for at ledsager skal kunne trille rullestolen.

Andre opplevelseselementer: I gårdsrommet er det tre fuglebad knyttet til overvann /  vannrennesystemet. På Agnar Mykles plass er de spesielle elementene hentet bokstavelig fra Agnar Mykles forfatterskap; en stjerne i kleberstein med et lysende fundament, et asketre, "almeblader" av pålimt lys grus.

Klostergata 66_UU_2

fremkommelighet

Det er tilrettelagt for sykkel- og handicapparkering i gårdrommet. I parken er det gjort terrengbearbeidinger som har gitt plane oppholdssoner.  Benker, stoler og bord er plassert i nisjer slik at de ikke stikker frem i gangbanene.

Klostergata 66_prosess

brukermedvirkning

Prosjektet har vært gjennomført med brukermedvirkning både fra beboere og fra representanter fra brukerorganisasjoner; Handikapforbundet, Blindeforbundet og Astma- og allergiforbundet. På forhånd var det utført en felles befaring med oppdragsgiver og representanter for beboerne. En slik felles befaring er viktig fordi de fleste har sluttet å se kritisk positivt på sine omgivelser, og en felles "øyeåpner"-befaring kan gi nytt perspektiv i prosessen. Etter startkonferansen fikk beboere og berørte instanser 10 dager til å komme med ytterligere innspill til planarbeidet. Erfaringer fra denne prosessen utdypes ytterligere Rapport Klostergata 66 - 68 og Agnar Mykles plass (Dark Arkitekter As for Trondheim kommune, 2008) som kan lastes opp under vedlegg.

Annet:

Det har vært jobbet mye med å få til et universelt utformet avfallssystem. Dette er ikke på plass ennå, men prosjektgruppa håper å få til en løsning når Trondheim renholdsverk har valgt et system med nedgravde containere. Da vil søppelcontainerene ved. nr. 66a fjernes, og alt søppel håndteres ved nr. 70b.

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2007
Hovedentreprenør:
Søbstad AS
Prosjektledelse:
Trondheim byteknikk
Lokalisering:
Agnars Mykles plass, Trondheim
Prosjektperiode:
2004-2007

Mer informasjon

Vedlegg

Sist oppdatert: 
05.06.2014