Imagine Rommen

Målsetningene med IMAGINE Rommen er å skape et forbildeprosjekt med nyskapende, miljøvennlig arkitektur og nye løsninger for mennesker med ulike preferanser om bolig og behov. Prosjektet skal bidra til stedsutvikling og tilby etterspurte og fleksible boligtyper.

 1. perspektiv fra vinnerutkastet

  perspektiv fra vinnerutkastet

 2. situasjonsplan

  situasjonsplan

 3. leilighetstypene

  leilighetstypene

 4. snitt og fasader

  snitt og fasader

 5. situasjons perspektiver

  situasjons perspektiver

 6. modellfoto

  modellfoto

 7. modellfoto

  modellfoto

I april 2007 inviterte Eiendoms- og byfornyelsesetaten til åpen arkitektkonkurranse i IMAGINE-serien. Konkurransen gir unge arkitekter mulighet til å delta, - med nye impulser for utvikling av ca. 200 boliger og en barnehage på Rommen i Groruddalen. EBY skal selge eiendommen og i forberedelsen til salget vil viktige deler av prosjektet videreutvikles i samarbeid med vinnerprosjektet fra PUSHAK arkitekter, slik at det blir et gjennomførbart prosjekt for alle involverte. EBY ønsker også å forplikte kjøper til å gjennomføre prosjektet gjennom salgsavtalen.

I formgivningen av bygningsvolumene har arkitektene tatt utgangspunkt i en ideell orientering i horisontalplanet av bygningsvolumene i frohold til passiv brk av solenergi og en ideell orientering av takflatene i horisontalplanet og vertikalplaset i forhold til aktiv bruk av solenergi. Innpasset i rammene og intensjonene som ligger til grunn i reugleringsplanen, gir dette varierte volumer og uterom som utgjør det arkitektoniske pregeti boligområdet.

Tiltak

IMAGINE Rommen - materialbruk

gjenbruk av materialer

Arkitekten ønsker å vektlegge bruken av gjenbruksmaterialer. De har bl.a. vært i kontakt med Veolia AS, PeWE AS og Dokken AS, som er store rivingsentrepenører på Østlandet. Dette er et tema de ønsker å arbeide videre med i neste fase av prosjektet.

IMAGINE Rommen - energi

solavskjerming / solfanger

Om prosjektet skal ha troverdighet som et pilotprosjekt for energieffektive boliger, er det satt som mål å oppnå passivhus-standard (65 kWh pr m2 pr. år). For å oppnå passivhusstandard, må tilført energi til oppvarming av tappevann reduseres i forhold til normalt forbruk pr m2. Det vil i neste fase av prosjektet utarbeides konkrete løsninger for energibesparende tiltak innenfor oppvarming og energiforsyning.

Det vil aktivt bli brukt solenergi med optimal orientering av takflater. Ideele vinkler for monteringsflater for solfangere har vært styrende for takformen og dermed hele formspråket på boligene i prosjektet. Det har også blitt jobbet med optimal orientering for fasader med store vindusflater for å utnytte solenergi passivt.

Andre energibesparende tiltak i prosjektet er ekstra isolering, bygningstetthet, solavskjerming, desentralisert ventilasjonsanlegg, energimåling og bruk av termisk masse for varmelagring (betong som horisontal og vertikal skille).

IMAGINE Rommen - universell utforming

orienterbarhet / fremkommelighet

Det er livsløpsstandard i 165 av 186 leiligheter. Adkomst og orientering til området er tilrettelagt for blinde og svakssynte med ledelinjer i belegningen fra T-banestasjonen. Orientering innad i området er tilrettelagt med ledelinjer langs alle veier og gangveier i området. Adkomst til heis og inn til leilighetene er trinnfri.

 

Prosjektopplysninger

Lokalisering:
Fossumveien, Rommen i Groruddalen
Sist oppdatert: 
03.11.2011