Tangen - ny bydel

Bolig- og næringsområde hvor universell utforming er forankret tidlig i planprosessen.

 1. Oversiktsbilde: gangsoner med ledelinjer, lekeareal med trillbart dekke, gressareal med adkomst via nedsenket kantstein.

  Oversiktsbilde: gangsoner med ledelinjer, lekeareal med trillbart dekke, gressareal med adkomst via nedsenket kantstein.

  Fotografi: Landskapsentreprenørene AS       

 2. Adkomst til vann.

  Adkomst til vann.

  Fotografi: Landskapsentreprenørene AS       

 3. Bryggekant.

  Bryggekant.

  Fotografi: Landskapsentreprenørene AS       

 4. Lekeapparat som kan brukes av mange og med dekke som er lett å manøvrere for ferdsel på hjule (rullestol / barnevogn)

  Lekeapparat som kan brukes av mange og med dekke som er lett å manøvrere for ferdsel på hjule (rullestol / barnevogn)

  Fotografi: Landskapsentreprenørene AS       

 5. Fotografi: Landskapsentreprenørene AS       

 6. Fotografi: grønn_strek as       

 7. Fotografi: grønn_strek as       

På Tangen i Kristiansand er en ny bydel med 43.000 m2 boliger og 33.000 m2 næring / skole under utvikling. Området ligger sentrumsnært, omkranset av vann, med Otra mot øst og sjøen mot sør og vest. Universell utforming er et sentralt premiss i prosjektet.

Reguleringsplan for Tangen fastlegger de overordnede grepene for utvikling av området og  utomhusplanen er utarbeidet i henhold til denne reguleringsplanen. Målet for utomhusplanens fase 1 var å fastsette overordna mål og føringer for detaljplanleggingen av Tangen-området (godkjent i bystyret 20.10.04). Fase 2 av utomhusplanen skal inneholde detaljplaner av utomhusarealene og en designhåndbok for de offentlige arealene på Tangen.
I arbeidet med detaljutformingen har hovedfokus vært å utforme en ny bydel med universell utforming som førende premiss i formgivingen.

Prosjektet kan deles inn i følgende delområder: promenaden, gatetun, gangakse mellom kvartalene, parken, leke- og aktivitetsområder, kjøreveg langs Otra.

Tiltak

Tangen-UU-hovedløsninger

fremkommelighet / orienterbarhet

Et viktig prinsipp i prosjekteringsarbeidet har vært at alle skal kunne bruke hovedløsningen, og at de offentlige rommene på Tangen skal opparbeides slik at området fremstår som en attraktiv del av Kristiansand sentrum. Prosjektet har et mål å oppnå gode og sikre lekeområder for alle aldre. Prosjektet har fokusert å at lekeområder ikke nødvendigvis skal være tilrettelagte steder med diverse lekeelementer, men heller etablere gode steder som er trafikksikre.

Alle ferdselsområder er trinnfrie; gangsoner, bryggeareal og adkomst til vann, lekesoner og plenflater. Doble ledelinjer markerer gangsonene på den største plassen.

Tangen-UU-orienterbarhet

orienterbarhet

Det er et mål at veier, promenade, gangsoner og gatetun skal fremstå med et tydelig hierarki, med klart definerte overganger og systemer som forenkler orienteringen på stedet. Utomhusplanen viser i detalj hvilke typer materialvalg som gjelder for de ulike områdene. Det er utarbeidet et system hvor de ulike delområder defineres bl.a ved et eget belegg (material, farge, mønster).

I dette prosjektet er det valgt ledesoner som orienteringsprinsipp for blinde og svaksynte. Dvs. et 90 cm. bredt felt avgrenset av en kontraststein på hver side.
I kryssing av trafikkarealer eller ved nivåendringer (trapp, rampe etc.) brukes varselindikator, (helle med markeringsknotter), for å varsle om endringen.
Gatetunene har møbleringssone hvor alt av elementer som sykkelparkering, benker, lysmaster, skilt og vegetasjonsfelt plasseres.
Vegetasjon (ikke allergene arter) benyttes for å gi hvert delområde særpreg. Trær skal være oppstammet, og buskfelt holdes lave av hensyn til oversikt og orientering. I tilegg vurderes kunstnerisk utforming som identitetsskapende / gjenkjennende element.

Tangen-UU-fremkommelighet

fremkommelighet / overflater

Utomhusplanen stiller krav til overflate utegulv, lengde- og tverrfall og nivåsprang. Det er prosjektert med så få kanter som mulig i overgangene mellom de arealene som fotgjengerne
skal bruke.
Prosjekterte nivå i reguleringsplan / utomhusplan sikrer trinnfri inngang til bygningsmassen.
Prosjektet fokuserer på gode kryssløsninger her med særlig fokus på kryssløsninger som impliserer ledesoner, men også generelt i forhold mellom fotgjengertrafikk / biltrafikk.
Gatetunene har HC parkering.

Tangen -UU-utstyr

utstyr og bygningsdeler

I designhåndboken og utomhusplanen  stilles  krav til møbleringstype (benk, sykkelstativ,
avfallskurv etc.), fargevalg og montering. Dersom det skulle bli aktuelt med uteservering innenfor området  skal dette gjøres på gatenivå, uten gulv eller andre konstruksjoner som er løftet over terrenget.

Tangen-prosess

brukermedvirkning

Detaljplanen er utarbeidet i nært samarbeid med Rådet for funksjonshemmede. Der er gjennomført jevnlige møter. Løsninger er diskutert og endret etter konstruktive og nyttige innspill fra rådet. Arbeidsmøtene har pågått gjennom hele prosessen.

Rådet for funksjonshemmede har også arrangert seminar for prosjektteamet. Deltagerne ble her sendt ut i bybildet i rullestoler og med blindestokk. Målet var å få en forståelse av hvordan det er å være funksjonshemmet i Kristiansand. Praktisk lærdom herfra er anvendt i detaljprosjekteringen.

 

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2009
Hovedentreprenør:
Landskapsentreprenørene AS
Prosjektledelse:
Corebis as
Lokalisering:
Tangen, Kristiansand

Kilder

Tangen designhåndbok (grønn_strek, august 2007)

Mer informasjon

Sist oppdatert: 
03.11.2011