Hedrende omtale: Ulsmåg skole i Bergen

i forbindelse med utdelingen av Statens byggeskikkpris 2016 har Ulsmåg skole i Bergen fått hedrende omtale. Her er juryens uttalelse.

Ulsmåg skole har en spennende desentralisert struktur som på en forbilledlig måte gir muligheter for fleksibel bruk. Gjennom sin romlige organisering inspirer den til trygge og nære læringsmiljø. Dette kommer både lærere og elever til gode. Arkitekten har gjennom en bevisst modulering av bygget arbeidet fram utmerkete dagslysforhold. Bruken av massivtre  og tre i konstruksjoner og overflater gir et godt inneklima og et robust og varig inntrykk.

Ulsmåg skole ligger flott plassert på en langstrakt tomt, og rommer en ny 7 trinns barneskole med plass for 600 elever. Den erstatter en tidligere skole på samme sted.

Ulsmaag skole

Skolen er gitt en kompakt ytre form. Den åpner seg mot et indre gårdsrom hvor hovedformen er dekomponert og brutt opp med mindre volumer. Dette gir fine variasjoner i fasaden.

Sedumtaket gir en god visuell sammenheng med omkringliggende kulturlandskap.

Spennende desentralisert struktur

Prosjektet viser en spennende desentralisert organisering hvor hvert trinn har sine innganger henvendt mot det samme uterommet. Undervisningssonene ligger fordelt over to etasjer. De minste barna har sine arealer i 1.etasje med direkte adkomst til sine lekeområder. De øvrige trinnene har sin undervisning i 2.etasje med utearealer på fint detaljerte takterrasser. De desentraliserte inngangene reduserer behovet for korridorer, samtidig som forflytning mellom byggets ulike soner er integrert i undervisningsarealene. Dette gir en svært effektiv arealbruk.

Romløsningene i den nye skolen gir inspirerende muligheter for fleksibel bruk, samtidig som lærerne sine arbeidsplasser ligger i tilknytning til hvert klassetrinn. Kombinasjonen av disse faktorene gir trygge og nære læringsmiljø som kommer både lærer og elever til gode. Hovedinngang med foaje, auditorium og flerbrukshall kan avstenges med egen inngang for aktiviteter i nærmiljøet på kveldstid og i helger.

Optimale lysforhold

Arkitekten har gjennom en bevisst modulering av takoppbygg sikret lysinnfall til midtsonene av bygget. Dette gir forbilledlige lysforhold, hvor dagslys kommer inn fra flere sider til sentrale funksjoner som stimlerom, bibliotek og gymsal.

Massivtre i kombinasjoner

Bygget er oppført i en gjennomarbeidet kombinasjon av massivtre i yttervegger og bærende konstruksjoner, supplert med laminerte dragere og søyler. Som en følge av dette får innvendige flater en finstemt variasjon mellom massivtre og panel, og de framstår samtidig som robuste og varige. Utvendig er det benyttet en varmebehandlet furukledning som veklser mellom stående og liggende panel. Dette understreker bygningens forskjellige volumer og gir en god visuell variasjon.

Aktiviserende uteanlegg

Utearealene ligger i en langstrakt form langs østsiden av bygget. En utfordring har vært å tilrettelegge for en trafikksikker kryssing av Totlandsvegen. Dette er sikret gjennom en godt utformet undergang fra parkeringsplassen til skolen.  Sykkelparkering er plassert delvis ved hovedinngang og de øvrige ved parkeringsplassen, og dette gir flere muligheter for adkomst til bygget.

 

En svakhet ved prosjektet er landskapsbearbeidingen for håndtering av høydeforskjellene i terrenget. Det opprinnelige konseptet burde kanskje vært forlatt til fordel for en mer nennsom bearbeiding av landskapet. Utover dette er uteområdene tilrettelagt for variert lek for de ulike aldersgruppene. Uteområdene overlapper tidligere nærmiljøanlegg, og dette gir gode muligheter for aktiv bruk også utenom skoletid.

Lavenergi og universell utforming

Bygget er oppført som lavenergibygg med energiklasse A, Gul. Det har desentraliserte ventilasjonsanlegg som gir korte føringer i bygget og god individuell styring. Det er gulvvarme i begge etasjer og energien hentes fra geobrønner som hovedkilde.

Bygget har universell utforming med gjennomtenkte løsninger hvor brukbarheten for barn er vektlagt.