Tildeling av startlån

§ 5-4 Tildeling av startlån

Startlån skal tildeles etter en behovsprøving. I vurderingen skal kommunen legge vekt på om søkeren

  1. forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig og
  2. har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkerens inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir.

Selv om vilkårene i første ledd ikke er oppfylt kan kommunen gi startlån i alle disse situasjonene

  1. husstanden har barn eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og hensynet til å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid taler for det
  2. husstanden har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering med startlån kan bidra til at husstanden kan bli boende i boligen sin
  3. boligsituasjonen hindrer mulighetene til å opprettholde et arbeidsforhold, eller hindrer utvikling av det lokale næringslivet
  4. lånet bidrar til bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger.

Departementet kan gi ytterligere føringer for tildeling av startlånet.

Veiledning til første ledd (langvarige bolig­finansierings­problemer og utnyttelse av sparepotensiale)

Kommunen skal vurdere hver lånsøkers individuelle behov for startlån og eventuelt tilskudd.

Hva som oppfattes som «langvarig» avhenger av lånsøkers alder og situasjon, men fem år kan i mange tilfeller være et riktig tidsperspektiv.

Hovedregelen er at lånsøker skal ha utnyttet sitt eventuelle sparepotensial over tid før det er aktuelt å tilby startlån. Dersom inntekten er lav og utsikten til økt inntekt og fremtidig sparepotensial er liten, kan kommunen gi startlån med en gang.

Veiledning til andre ledd (fire unntak fra krav om langvarighet og utnyttelse av sparepotensial) 

Barnefamilier som ikke bor i egnet bolig og/eller har behov for å stabilisere bosituasjonen kan få startlån umiddelbart. Dette gjelder selv om de har relativt god inntekt, og selv om saksbehandler vurderer at de ikke har utnyttet sparepotensialet sitt. Forutsetningen er imidlertid at familien ikke har mulighet til å få lån i vanlig bank. Hensynet til barnas behov for stabilitet og gode oppvekstvilkår er avgjørende. Familier som har mottatt oppsigelse av nåværende leiekontrakt/må flytte og/eller har flyttet mange ganger og har behov for stabilitet, kan få startlån med en gang.

Kommunen kan også gjøre unntak fra kravet om langvarige boligfinansieringsproblemer og kravet til sparing dersom husstanden står i fare for å miste boligen på tvangssalg på grunn av høye utgifter til betjening av lån. Startlån kan benyttes til refinansiering av gjeld innenfor boligens verdi. Dersom gjelden overstiger boligens verdi, må kommunen inngå nedbetalingsavtale for den delen av gjelden som ikke kan dekkes av et startlån med sikkerhet innenfor boligens verdi. Refinansiering med startlån må innebære at fremtidige boutgifter og øvrige utgifter vil være på et nivå som husstanden klarer å betjene. Lånsøkere som ikke eier egen bolig, kan ikke få startlån til refinansiering.

Uten krav om varighet eller utnyttelse av sparepotensial kan startlånet også benyttes dersom kjøp av bolig vurderes som den eneste løsningen for å opprettholde et arbeidsforhold eller sikre tilgang til nødvendig arbeidskraft i kommunen.

Personer som bor i kommunal bolig kan få startlån til å kjøpe egen bolig uavhengig av langvarighet og manglende utnyttelse av sparepotensial. Dette bidrar til å frigi kommunale boliger til andre husstander som har behov for bolig, og som ikke har mulighet til å kjøpe bolig ved hjelp av startlån.

Tilbake til § 5-3 Hva det kan gis lån til

Neste § 7-1 Generelle krav for å kunne få lån

Til innholdsfortegnelsen