Hva det kan gis lån til

§ 5-3 Hva det kan gis lån til

Kommunen kan gi lån til

  1. kjøp av bolig  
  2. utbedring og tilpasning av bolig  
  3. oppføring av ny bolig 
  4. refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen.

Boligen skal være egnet for husstanden, nøktern og rimelig sammenliknet med prisnivået på stedet.

Kommunen kan bruke startlånet til å fullfinansiere boligen eller som topplån der private eller Husbanken gir grunnfinansiering. Kommunen skal vurdere om samfinansiering kan oppnås.

Veiledning til § 5-3

Startlån til kjøp av bolig gis normalt som finansieringsbevis. Finansieringsbeviset utgjør en maksimal ramme for finansieringen. I forbindelse med budrunder og avtale om kjøp av bolig, må kommunen godkjenne den aktuelle og konkrete boligen. Kommunene gir flest startlån til kjøp av helårsbolig for husstander som leier bolig fra før.

Kommunen kan gi startlån til nødvendig utbedring og tilpasning, ikke til generell oppussing. Hensikten er at husstanden fortsatt kan bli boende i boligen.

Kommunen kan gi startlån til å finansiere ulike typer helårsbolig inkludert småbruk.

For boliger i borettslag legges både kjøpesum og andel fellesgjeld til grunn ved vurdering av samlet finansieringsbehov. Samlet lån (fellesgjeld og startlån) skal ikke overstige totalpris for boligen inkludert omkostninger.

Startlånet kan ikke utbetales før det foreligger ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Normalt vil det derfor være behov for byggelån i vanlig bank i byggeperioden.

Startlån er ikke et generelt refinansieringslån, men kommunen kan gi det til husstander som står i fare for å miste boligen gjennom tvangssalg på grunn av høye boutgifter. Refinansiering med startlån må resultere i at husstanden klarer å betjene samlede fremtidige utgifter.

En nøktern og rimelig bolig innebærer at boutgiftene vil være rimelige sammenlignet med alternative leieboliger. Dette sikrer låntaker mulighet for økonomisk støtte til å bli boende i boligen ved eventuelt inntektsbortfall i framtiden, fordi faste utgifter og renter på startlånet vil innebære lavere utgifter enn ved å leie en tilsvarende bolig.

Det er ikke krav om egenkapital for å få startlån. Startlånet kan dekke hele kjøpesummen inkludert omkostninger. Startlånet kan også finansiere nødvendige utbedringer i boligen, under forutsetning av at lånet vil være sikret innenfor 100 % av verdi etter utbedring. For større utbedringsarbeider bør startlånet delutbetales etter hvert som arbeidene er gjennomført. Kommunen bør forsikre seg om at utbedringen blir gjennomført i henhold til avtale. Ved refinansiering av usikret gjeld skal startlånet etter refinansieringen ikke overstige verdien på boligen.

Dersom den som søker oppfyller kravene egen bank stiller for å gi grunnfinansiering, bør kommunen kun tilby toppfinansiering. Dette for å bidra til at startlånrammen rekker til flest mulig i målgruppen, og at startlån ikke «konkurrerer» med ordinære banklån.

Neste § 5-4 Tildeling av startlån

Til innholdsfortegnelsen