Lån til å oppgradere eksisterende bolig

§ 2-5 Lån til oppgradering av eksisterende bolig

Husbanken kan gi lån til oppgraderingsprosjekter som bidrar vesentlig til en mer energieffektiv og tilgjengelig boligmasse.

Husbanken skal som hovedregel kreve at oppgraderingsarbeidene har tiltak både innen energieffektivisering og tilgjengelighet. Husbanken kan gi lån til oppgradering av yttertak og lån til oppgradering av yttervegg inkludert vindu og dører. I tillegg til oppgradering av yttertak eller yttervegg må prosjektet inkludere oppgradering av felles trapperom eller to av følgende tiltak:

 1. trinnfri atkomstvei
 2. oppgradering av inngangsdør eller inngangsparti
 3. overbygd inngangsparti med plass til vogn
 4. endret inngangsplan
 5. terskelfrie døråpninger
 6. tilgjengelig bad 

Husbanken kan også gi lån til omfattende og gode tiltak på ett av disse områdene. Dette gjelder:

 1. etterinstallering eller oppgradering av heis
 2. tilgjengelig og synlig inngangsparti
 3. tiltak som gjør at alle nødvendige boligfunksjoner er på inngangsplanet
 4. utbedring av baderom
 5. Enovas krav for oppgradering av bolig

Før Husbanken kan gi lån til oppgradering, skal det gjøres en helhetlig vurdering av oppgraderingsbehov. Tiltak skal ikke hindre gjennomføring av andre viktige oppgraderingstiltak i fremtiden.

Veiledning til § 2-5

Kommuner/fylkeskommuner kan ikke søke om lån til oppgradering etter § 2-5.

Husbanken krever som hovedregel at oppgraderingsarbeidene må ha tiltak som bedrer både energieffektivitet og tilgjengelighet.

Husbanken gir ikke lån til generelle vedlikeholds- eller oppussingsarbeider, men det kan inngå som deler av en oppgradering. Vilkåret er at tiltak som bedrer energieffektivitet og tilgjengelighet, utgjør hovedvekten i budsjettet.

Husbanken gir ikke lån til store og dyre prosjekter. Arealreglene som gjelder for nybygg er veiledende i oppgraderingssaker (se § 7-1).

Ved hovedombygging gjelder Husbankens regler for oppføring (nybygging). Det er kommunen som avgjør om oppgraderingen er en hovedombygging (jf plan- og bygningslovens § 31-2 «Tiltak på eksisterende byggverk» i rundskriv H-1/10 av 22.juni 2010 fra KRD).

Ved spesielle utfordringer knyttet til bygningsvern eller andre krevende bygningstekniske eller terrengmessige forhold kan Husbanken fravike kravene etter å ha vurdert dokumentasjonen i saken.

Ved oppgradering av boliger med antikvarisk og kulturhistorisk verdi (bygningsvern) må tiltakene være i samsvar med anbefalinger fra ansvarlige myndigheter på området.

Veiledning til første ledd (energieffektivitet og tilgjengelighet)

Prosjekt kan kvalifisere for lån etter andre og tredje ledd. Dette gjelder alle typer boligbygg. For flerboligbygg med felles trappeoppgang kan Husbanken innfri kravene, ved at felles trapperom blir oppgradert. 

Veiledning til andre ledd (hva slags tiltak kan finansieres?)

Som hovedregel skal oppgraderingen minimum omfatte energieffektivisering av yttertak, eller yttervegger inklusive vinduer/dører med tilhørende vindtetting. Husbanken kan fravike kravet til samtidig oppgradering av vegg og vindu etter en konkret vurdering i hver enkelt sak. Det må da dokumenteres lav total miljøbelastning eller betydelig høy gjenværende teknisk levetid.

Krav til U-verdi i oppgraderte bygningsdeler:

 • Vinduer og dører maks. 1,00 i gjennomsnitt
 • Yttervegger maks. 0,22 (18-20 cm mineralull)
 • Yttertak maks. 0,15 (ca. 30 cm mineralull)
 • Yttervegg i myr, mot terreng, maks. 0,30 (ca. 10 cm mineralull)

Krav til vegger i mur eller betong, helt eller delvis mot terreng, gjelder bare dersom det samtidig gjøres tiltak på veggen. Minst halvparten av isolasjonen må være på utsiden av veggen.

Husbanken kan fravike krav til U-verdi for de enkelte bygningsdeler, så lenge det samlede varmetapstallet ikke øker jf. Husbankens tiltaksmodell for energioppgradering. Dette gjelder varmetapstall uten medregnet ventilasjon og luftlekkasje (infiltrasjon).

Prosjekter som oppfyller støtte fra Enova for oppgradering av bolig nivå 3 eller bedre (for privateide boliger) og Lavenergihus klasse 2 eller bedre for borettslag, vil automatisk oppfylle Husbankens energikriterier for lån til oppgradering.

Se mer på www.enova.no.

Ved hovedombygging gjelder de samme krav til universell utforming og miljø/energi som for nybygg.

Husbanken krever følgende dokumentasjon av energieffektivisering:

 • En beskrivelse av energiytelsen til nåværende bygningsdeler, komponenter og installasjoner f.eks. tykkelse og type isolasjon. Dette kan gjerne være produktark fra produsenten.
 • En grundig beskrivelse av tiltak: U-verdier, materialvalg m.m.
 • Kontrakten med den utførende skal beskrive hvordan kriteriene skal oppfylles.
 • En beskrivelse av ventilasjonsløsning som sikrer tilstrekkelig luftskifte.
 • Beregning av energimerke før og etter tiltak. Se mer på www.energimerking.no

Ved evt. avvik og omfordeling av U-verdikravene, skal all dokumentasjon og alle beregninger av U-verdier, varmetapstall etc. være i samsvar med NS 3031. Det er ikke anledning til å omfordele varmetap på fremtidige tiltak.

Husbanken krever også dokumentasjon på at de planlagte tiltakene ikke er til hinder for videre oppgradering, som

 • installasjon av balansert ventilasjon
 • gode overganger mellom etterisolerte bygningsdeler som tak/vegg, vegg/grunnmur, sokkel/kjeller
 • trinnfri adkomst og andre tiltak som forbedrer tilgjengeligheten

Nærmere om bokstav a) – f)

 1. Trinnfri adkomstvei fra biloppstillingsplass til inngangsdør som er lett å finne, brukbar for alle og har god belysning. Kontrast mellom gangvei og kantstein gir god veifinning.
 2. Inngangsdør som er enkel å åpne, har kontrast til omkringliggende vegger/karmer og er godt belyst. Foran inngangsdør skal det være et horisontalt hvileplan som gir snusirkel på minst 1500 mm utenfor dørens slagradius.
 3. Inngangsparti som er overdekket og har plass til barnevogn/rullestol under tak ved siden av inngangsdør.
 4. Endret inngangsplan handler om utvidet grunnflate eller endret planløsning som gir flere nødvendige boligfunksjoner i etasjen der inngangen er. Rom som ligger i påbygg skal oppfylle kravene til universell utforming satt i NS 11001-2. Nye bygningsdeler skal også oppfylle kravene til energi og miljø i forskriften fra Husbanken.
 5. Terskelfrie døråpninger og 9 M-dører til alle nødvendige rom på inngangsplanet (inngangsparti/entre, stue, kjøkken, minst ett bad/toalett, minst ett soverom, uteplass).
 6. Tilgjengelig bad med romslig dusj samt god plass rundt toalett og servant. Veggene skal forsterkes for ettermontering av utstyr, som for eksempel håndtak, sete eller armstøtte – både i dusjsonen og ellers i rommet. Rommet skal ha terskelfri adkomst og 9 M-dør.

Et godt trapperom for boliger med felles oppgang (punkt 10 i NS 11001-2)

 • Gulv i trapperom skal være sklisikkert, og inntrinn skal gi plass til hele foten.
 • Det skal være god markering av trappenese og trappetrinn ved god bruk av kontraster.
 • Ved nederste og øverste trinn skal det være et visuelt og taktilt oppmerksomhetsfelt/farefelt, som markerer at trappen starter/slutter.
 • Det skal være god belysning i trappen, slik at trinnene er godt synlige.
 • Det skal være håndlist på begge sider i hele trappeløpet, gjerne i to høyder.

Krav til dokumentasjon av universell utforming 

Dokumentér at planlagte tiltak er tilnærmet NS 11001-2 (Norsk standard for universell utforming av byggverk) for den aktuelle bygningsdelen som oppgraderingen omfatter. Avvik fra NS 11001-2 skal begrunnes.

Dokumentasjon skal vise nåværende utforming og utforming etter at oppgraderingen er gjennomført. Dette kan være bilder, skisser eller tegninger.

Standarden NS 11001-2 kan skaffes på standard.no.

Veiledning til tredje ledd (omfattende tiltak innenfor energieffektivisering eller tilgjengelighet)

Nærmere om bokstav a) - e)

 1. Prosjekt som sikrer trinnfri adkomst til alle leilighetene i en blokk ved etterinstallering av heis. 
 2. Et tilgjengelig inngangsparti er et viktig aspekt av en universelt utformet bolig. Alle punktene nedenfor må være oppfylt:
  • Trinnfri adkomstvei fra biloppstillingsplass til inngangsdør som er lett å finne, brukbar for alle og har god belysning. Kontrast mellom gangvei og kantsteiner gir god veifinning.
  • Inngangsdør skal være enkel å åpne (automatisk døråpner), ha kontrast til omkringliggende vegger/karmer og være godt belyst. Foran inngangsdøren skal det være et horisontalt hvileplan som gir en fri snusirkel på minst 1500 mm utenfor dørens slagradius.
  • Inngangspartiet skal være overdekket og det skal være plass til barnevogn/rullestol under tak ved siden av inngangsdøren.

  For mer informasjon se NS 11001-2, punkt 7 «Inngangsparti»

 3. Med nødvendige boligfunksjoner på inngangsplanet menes her: inngangsparti/entre, stue, kjøkken, minst ett soverom, bad med toalett og plass til vaskemaskin.
  Rommene må ikke oppfylle alle kravene i NS 11001-2 ved oppgradering innenfor husets eksisterende grunnflate, men du skal dokumentere at dette har vært vurdert. Begge punktene nedenfor må være oppfylt:
  • Nye dører skal være 9 M-dør og terskelfrie, eller tersklene skal være avfaset.
  • Om grunnflaten utvides (for å få alle nødvendige boligfunksjoner på inngangsplanet eller av andre grunner), skal rom som ligger i påbygg oppfylle krav til universell utforming satt i NS 11001-2. Nye bygningsdeler skal også oppfylle Husbankens krav til energi og miljø.
 4. Baderommet skal ligge på inngangsplanet. Alle punktene nedenfor må være oppfylt.
  • Terskelfri tilkomst og 9 M-dør.
  • Romslig dusj og god plass rundt toalett og servant.
  • Forsterke veggene for å gi festemulighet til ettermontering av utstyr, som for eksempel håndtak, sete eller armstøtte både i dusjsonen og ellers i rommet.
  • Toalett og bad med dusj bør være i samme rom. I eldre bygg er ofte toalett og dusj i rom ved siden av hverandre. Her vil det være aktuelt å slå disse sammen til et bad.
 5. Prosjekter som oppfyller krav til støtte fra Enova for oppgradering av bolig nivå 3 eller bedre (for privateide boliger) eller støtte for oppgradering til lavenergihus klasse 2 eller bedre for borettslag, vil automatisk oppfylle Husbankens energikrav for lån til oppgradering.
 6. Kontrakten med den utførende skal beskrive hvordan kriteriene fra Enova skal oppfylles.

  Ved utbetaling skal det dokumenteres at prosjektet har søkt Enova om tilskudd til oppgradering.

 

Tilbake til § 2-4 Lån til å bygge livsløpsboliger

Neste § 3-1 Formålet med lånet

Til innholdsfortegnelsen