Tilskot til tilstandsvurdering

Burettslag, sameige og liknande, med seks eller fleire bustader, kan søke om tilskot til tilstandsvurdering av eigedomen sin.

Vurderinga skal sjå på behov for vedlikehald og mogelegheit for oppgradering til dagens standard

Tilskot til tilstandsvurdering kan søkast av burettslag, bustadsameiger og liknande som omfattar minst seks bustader.

Tilskotet blir ikkje gitt til eigedomar bygd etter krava i TEK 10 eller seinare.

Fyll ut søknadsblanketten

Søknad om tilskot til tilstandsvurdering av burettslag mv., bokmål (PDF)
Søknad om tilskot til tilstandsvurdering av burettslag mv., nynorsk (PDF)

Søknad skal sendast til: 
Husbanken
Postboks 1404
8002 Bodø

Søknad kan òg sendast elektronisk til post@husbanken.no.

Søknaden skal underskrivast av heimelshavar eller den som har fullmakt til å opptre på vegne av heimelshavar.

Søknad om utbetaling av tilskot skal sendast i brevform.

Oppstilling av faktiske dokumenterte kostnader og kopi av rapportane som er utarbeidd, skal leggjast ved

  • Berre burettslag og sameige
  • 50 prosent av dokumenterte kostnader
  • Typiske tilskot 30 000–100 000 kroner
  • Ingen søknadsfrist, rask behandling av søknader
  • Eitt års frist for gjennomføring frå tilsegnsdato

Om lag 60 prosent, eller 1 450 000 av bustadene i Noreg er over 30 år og eldre. Dei er bygde i ei tid då krava til universell utforming og energi og miljø var mykje lågare enn i dag. Dette betyr at det i den eksisterande bustadmassen er eit stort potensial for oppgradering. Eksempelvis er berre i underkant av ti prosent av bustadene i Noreg tilgjengelege for rullestolbrukarar.

Husbanken kan gi lån til gjennomføring av tiltak som vert avdekt under tilstandsvurderinga og som er i samsvar med låneføresetnadene for lån til boligkvalitet. 

Rettleiar og  retningslinjer