Lån fra Husbanken for bransjeaktører

Bransjeaktører kan søke om lån til boligkvalitet, utleieboliger til vanskeligstilte, studentboliger og til barnehager. 

Bransjeaktører er utbyggere, borettslag, sameier, boligbyggelag og studentsamskipnader og -boligstiftelser.

1. januar 2020 fikk Husbanken nytt regelverk for lån fra Husbanken. Samlebetegnelsen grunnlån ble erstattet med lån fra Husbanken.

Her er veilederen for Lån fra Husbanken

Bransjeaktører kan søke lån til følgende:

Lån fra Husbanken skal bidra til å utvikle boligkvaliteter som fremmer et godt miljø og tilgjengelighet i nye og eksisterende boliger

1. januar 2020 kan du søke om lån til oppgradering av eksisterende bolig, og velge mellom å søke lån til bygging av miljøvennlige boliger eller livsløpsboliger.

Kredittvurdering og låneutmåling

Belåningsgraden på eiendom ved lån til boligkvalitet økes fra 80 prosent til 85 prosent.

Det vil ikke lenger være anledning til å få avdragsutsettelse ved utbetaling av lånet. 

Status 1.3.2020: Husbanken har allerede fått inn søknader for mer enn vi har av midler til lån til boligkvalitet. Søknader prioriteres etter søknadstidspunkt og tidspunkt for igangsetting. Når hele rammen er benyttet, vil resterende søknader i 2020 bli avslått.

 

Lån til utleieboliger skal bidra til flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Prosjektet skal bidra til flere egnede kommunalt utleieboliger og en mer formålstjenlig boligmasse. Det er et vilkår at kommunene tildeler boligene til vanskeligstilte på boligmarkedet i 30 år.

Selskaper og andre som har til formål å leie ut boliger til vanskeligstilte kan få lån til utleieboliger.

 Da må ett av disse to vilkårene bli oppfylt:

  • Eier må inngå en tildelingsavtale med kommunen. Kommunen skal ha eksklusiv rett til å tildele alle boligene i prosjektet til vanskeligstilte på boligmarkedet. Avtalen gjelder i minst 30 år fra utbetaling av lån og tilskudd fra Husbanken.
  • Eier må inngå en tilvisningsavtale med kommunen. Kommunen skal ha eksklusiv rett til å tilvise 40 prosent av boligene i prosjekt til økonomisk vanskeligstilte på boligmarkedet i minst 20 år.

veiviseren.no kan du lese om hvordan kommunen kan skaffe egnede utleieboliger som et supplement til egne boliger, i samarbeid med private tilbydere og Husbanken.

Gjennom en tilvisningsavtale blir boligene finansiert med lån fra Husbanken, og kommunen har tilvisningsrett på opptil 40 prosent av boligene. Ved en tildelingsavtale blir boligene finansiert med lån og et tilskudd som kommunen har rett til å tildele.

Lån til studentboliger skal bidra til å gi studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner og fagskoler i Norge et rimelig og forutsigbart boligtilbud, som et supplement til det private boligmarkedet.

Husbanken kan gi lån til oppføring av studentboliger som har fått tilskudd til oppføring, og til oppgradering av studentboliger som har fått tilskudd til oppgradering. Boligene må være eid av studentsamskipnaden eller studentboligstiftelsen på tidspunktet for utbetaling av lånet.

Det er en endring fra dagens regelverk at det ikke stilles kvalitetskrav ut over teknisk forskrift for å få lån til studentboliger med det nye regelverket.

Kunnskapsdepartementet kan etter søknad godkjenne lån til studentboligprosjekter i regi av studentsamskipnader som av ulike grunner ikke har fått tilskudd. 

Informasjon om tilskudd til studentboliger

Barnehagelån skal medvirke til å dekke behovet for gode barnehager. Lånsøker må både eie og drive barnehagen. Lånsøker må være anbefalt av kommunen. 

Mer informasjon om lån til barnehager


Lånerammen for barnehager er i år på 250 millioner. Per 1. mars har vi mottatt søknader for 175 millioner, og er nå få midler igjen på årets ramme.

Utbyggere som har fått lån til boligkvalitet, kan tilby boligkjøper finansiering av Husbanken. Søknad og søknadsprosess skjer via utbygger. Utbygger/eiendomsmegler fyller ut søknaden sammen med boligkjøper og sender til Husbanken.

Søknadskjema (pdf):
Søknad om lån til boligkvalitet (PDF, bokmål)

Søknad om lån til boligkvalitet (PDF, nynorsk)