Utbetaling til kommunen

Hvis kommunen har gitt støtte til boutgifter, kan bostøtten bli utbetalt til kommunen jf. bostøtteloven § 9. Det forutsettes at støtten har blitt gitt for samme periode som bostøtten gjelder for. Den kommunale støtten er som regel gitt som sosial stønad, kommunal bostøtte eller i form av reduksjon i husleie. Søker må samtykke til utbetalingen.

Krav til samtykke
Samtykket må være

  • frivillig 
  • informert - søker må forstå hva samtykket innebærer     
  • uttrykkelig - samtykket må være tydelig og søker må gjøre noe aktivt for å gi det

Samtykke til transport av bostøtte bør undertegnes på eget skjema eller med eget underskriftsted i et annet dokument. Det bør ikke være slik at søker underskriver på flere forhold når de samtykker. På høyre side finner dere lenker til transporterklæringer som kommunen kan bruke i sitt arbeid.

Transport skal avregnes hver måned
Kommunen plikter å gi søker en avregning som viser hva søker har mottatt i bostøtte og hva søker har mottatt i støtte fra kommunen. Eventuelt overskytende beløp skal utbetales søker så snart som mulig.