Personvern - innhenting og kontroll av opplysninger

Husbanken har etter bostøtteloven rett til å innhente opplysninger som er nødvendig for å behandle en søknad om bostøtte. Her kan du blant annet lese om hvilke opplysninger vi innhenter, hvem de utleveres til og retten din til innsyn.

Taushetsplikt
Alle som behandler bostøttesøknader i kommunen eller Husbanken, har taushetsplikt. Alle nye saksbehandlere skal ha satt seg inn i regelverket knyttet til taushetsplikten og underskrevet en taushetserklæring.

Innhenting og bruk av opplysninger
Vi innhenter, lagrer og bruker personopplysninger om deg/dere for å beregne bostøtte og kontrollere søknaden.  Opplysninger om deg/dere inngår også i statistikk Husbanken utarbeider. 

Vi innhenter opplysninger fra

 • folkeregisteret - opplysninger om hvor du eller andre i husstanden er registrert som bosatt
 • Skatteetaten - opplysninger om månedlige inntekter som lønn, trygd, stønader og annet. I tillegg henter vi opplysninger om netto formue, formuesverdi av primærbolig, kapitalinntekter, næringsinntekter og utenlandsinntekter fra siste skatteoppgjør. 
 • NAVs trygderegister - om du er ung ufør
 • Matrikkelen - opplysninger om boligen er godkjent av planmyndighetene
 • Husbankens låneregister - opplysninger om boliglån
 • Kommunen - kommunale avgifter og husleie i noen kommunale utleieboliger 
 • Difis kontakt- og reservasjonsregister - digital kontaktinformasjon (mobilnummer/epostadresse)

Vi innhenter kun opplysninger som er nødvendige for saksbehandlingen. Opplysningene blir innhentet månedlig, og vil bli lagret også etter at kundeforholdet har opphørt jf. arkivloven.
.
Utlevering av opplysninger
I noen tilfeller utleverer vi også opplysninger i saken din uavhengig av bestemmelser om taushetsplikt. Under ser du hvem som kan få utlevert opplysninger knyttet til bostøtte

 • Andre voksne i husstanden din kan bli gjort kjent med opplysninger som er oppgitt på søknadsskjemaet eller som er innhentet fra eksterne registre.
 • Hvis du mottar sosial stønad, kommunal bostøtte eller annen kommunal støtte til boutgifter, kan opplysninger om utbetalt bostøtte bli utlevert til kommunen. 
 • Opplysninger om utbetalt bostøtte blir månedlig utlevert til Skatteetaten selv om bostøtte er en skattefri ytelse.
 • I forbindelse med forskningsprosjekter kan det forekomme at opplysninger fra bostøtteregisteret blir utlevert og koblet med opplysninger i andre offentlige registre. Liste over forskningsprosjekter.
 • Anonymiserte opplysninger fra bostøtteregisteret kan også bli gitt til for eksempel Statistisk Sentralbyrå.

Innsynsrett
Du kan kreve innsyn i hvilke opplysninger vi har registrert på deg. Du kan også kreve at vi retter opplysninger som er feil. Er det feil i opplysningene som er hentet fra eksterne registre, må du henvende deg der. For eksempel hvis du mener at tallene fra skatteoppgjøret er feil, må du henvende deg til Skatteetaten.

Kontroll av opplysninger
Du har plikt til å melde fra dersom det skjer endringer som har betydning for beregningen av bostøtte. Husbanken kontrollerer blant annet hvert år at det er brukt riktig inntektsgrunnlag i foregående år. Vi kontrollerer også mot folkeregisteret for å sjekke at alle personer i husstanden er påført søknaden om botøtte. Vær klar over at dersom vedtaket om bostøtte er fattet på bakgrunn av feil opplysninger, kan det føre til straffeansvar og krav om tilbakebetaling.