2. Kommunens saksbehandling av en ny søknad 

2.3.4 Egenandel av boutgiftene

Eigendelen som blir trekt i frå buutgiftene, jf.§ 1, blir bestemt av den omrekna inntekta, jf.§ 7.

 

Minste eigendel er kr 20 925 per år for alle. For husstandar med ei omrekna inntekt over kr 103 167 blir 16,44 prosent av den omrekna inntekta som overstig kr 103 167 lagt til eigendelen.

 

Eit progressivt ledd blir lagt til eigendelen for omrekna inntekter over
kr 181 664. Det er 0,29 prosent av ei omrekna inntekt på kr 181 665. Satsen aukar deretter med 0,29 prosentpoeng for kvar kr 1 121 den omrekna inntekta aukar.

 

Inntektsgrensa i tredje ledd er kr 226 520 for husstandar som har eit medlem som har varig uførepensjon eller yrkesskadepensjon,jf. lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd kapitla 12, og som i tillegg er ung ufør, jf. § 3-21 i loven.

(Forskrift om bustøtte § 4)

Egenandelen er den delen av boutgiftene som husstanden må dekke selv. Egenandelen kommer til fratrekk i husstandens godkjente boutgifter og beregnes i forhold til husstandens samlede inntekt og antall husstandsmedlemmer. Det er den vektede inntekten (etter antall husstandsmedlemmer) som inngår i beregningen av egenandel. Les mer om vekting av inntekt under punkt 2.4.1.

 

Beregningen av egenandelen er avhengig av husstandens samlede vektede inntekt. Egenandelen kommer til fradrag i boutgiftene før bostøtte beregnes.

Følgende satser gjelder:

  • En minste egenandel på 20 925 kroner legges til grunn for alle.
  • Hvis inntekten til husstanden overstiger 103 167 kroner, legges det til et påslag på
    16,44 prosent av all inntekt som overstiger 103 167 kroner. 

  • I tillegg trappes egenandelen opp når inntekten overstiger 181 664 kroner. Dette toppleddet regnes av hele inntekten. Det regnes 0,29 prosent av en inntekt på
    181 665 kroner, og prosentdelen øker med 0,29 prosentpoeng for hver 1 121 krone i økt inntekt.

Det vises til tabell for beregning av egenandel, HB 9.B.6.1.

Unge uføre
Uførepensjonister med status ung ufør har en gunstigere beregning av egenandelen, jf. folketrygdloven § 12-13.

Unge uføre er personer som er født med en eller som har blitt uføretrygdet med virkningstidspunkt før fylte 26 år. Unge uføre gis en fiktiv opptjening i folketrygden. Dette er fordi de ikke har hatt mulighet til å opptjene pensjonsrettigheter på vanlig måte ved arbeid.

 

Merk at regelen kun gjelder ordinære uførepensjonister etter folketrygdloven kapittel 12, og de som har yrkesskadepensjon beregnet etter samme regler (det vil si langtidsytelsene). Personer som har tidsbegrenset uførestønad, arbeidsavklaringspenger eller liknende med status ung ufør, har ikke rett til  samme gunstige beregning av bostøtte.

 

For unge uføre som kommer inn under bestemmelsen, slår toppleddet for økt egenandel ved inntekt over 181 664 kroner (se tredje kulepunkt ovenfor) inn ved en høyere inntektsgrense.

 

Unge uføre blir automatisk påført kode 04 i bostøttesystemet.

Gå til neste kapittel 2.4 Opplysninger om inntekt og formue

Gå til innholdslisten