2. Kommunens saksbehandling av en ny søknad

2.2.4 Registrering i folkeregisteret – situasjonsdato

Ved tildeling av bostøtte kreves det at husstanden er registrert i folkeregisteret som bosatt i boligen og at husstanden faktisk bor i boligen det søkes støtte for per den

1. i måneden (situasjonsdato). Opplysningene i søknaden kontrolleres mot folkeregisteret.

                         

Ifølge folkeregisterloven § 7 skal man melde flytting innen åtte dager. Registrering i folkeregisteret inntil åtte dager etter innflyttingsdato godkjennes, men selve innflyttingen må ha skjedd innen situasjonsdato.

 

Unntak kan gjøres hvis det foreligger spesielle årsaker til at flyttemelding ikke er sendt i tide. Spesielle årsaker kan være forhold utenfor søkers egen kontroll eller forhold ved søker selv som gjør at det ikke kan forlanges at flyttemelding er sendt. Det må i slike tilfelle dokumenteres at husstanden var bosatt per situasjonsdato.

Se mer i Forskrift om folkeregistrering.

Kommunen har et særskilt ansvar for å påse at det blir meldt flytting til folkeregisteret for personer som flytter inn eller ut av kommunens egne boliger, se folkeregisterloven § 10. Offentlig myndighet har plikt til å melde flytting for personer som er i institusjon i henhold til § 7-14 i forskrift om folkeregistrering.

 

Gå til neste kapittel 2.2.5 Overstyring av folkeregistret

Gå til innholdslisten