2. Kommunens saksbehandling av en ny søknad

2.1.3 Utlevering av opplysninger fra bostøtteregistre og bostøttesøknader

Teieplikta etter forvaltningslova hindrar ikkje Husbanken og kommunane i å gje ut opplysningar frå bustøtteregisteret og bustøttesøknadene til

a) NAV, likningskontor og andre kommunale instansar som i sakshandsaminga si treng opplysningar om dei som får bustøtte og kor mykje bustøtte dei får

b) revisjon eller anna form for kontroll av verksemda til Husbanken og kommunane.

(Forskrift om bustøtte § 12)

Dersom NAV trenger opplysninger for å få behandlet en søknad om sosialhjelp, må de vise til den lovhjemmelen de har for å  hente inn opplysningen. Hjemmel for utlevering finnes i forskrift om bostøtte § 12.

 

Anmodning om utlevering av opplysninger skjer for hver enkelt sak, det er ikke anledning til å gi ut fullstendige rapporter til sosialkontor eller andre i kommunen.

Gå til kapittel 2.1.4 Søknadsfrist – fullstendig søknad

Gå til innholdssiden