Studenter - behandling og registrering

En student er alle over 18 år som har rett til lån eller stipend fra Lånekassen, inkludert elever i grunnskole og videregående opplæring og lærlinger.

Dette er nå presisert i papirsøknaden, og i neste versjon av e-søknaden.
 
Studenter/elever uten barn har som regel ikke rett til bostøtte. Det er unntak hvis
  • studenten/eleven mottar uføretrygd, AAP, introduksjonsstønad, kvalifiseringsstønad eller kursstønad
  • studenten/eleven startet i grunnskole eller videregående utdanning året de fylte 25 år eller senere *
  • studiet/opplæringen er et arbeidsrettet tiltak etter avtale med NAV / kommunen
  • søker bor sammen med voksne barn som studerer

* Elever/lærlinger med ungdomsrett er ikke omfattet av dette unntaket. Det gjelder selv om eleven/lærlingen er over 25 år. Elever/lærlinger med ungdomsrett begynte i opplæringen i året de fylte 24 år eller tidligere. De må dokumentere at opplæringen er et arbeidsrettet tiltak etter avtale med NAV / kommunen.

Registrering av studentsaker
Alle studenter i høyere i utdanning eller elever i grunnskolen eller videregående opplæring, skal registreres i systemet som studenter. 
 
Vær oppmerksom på at i e-søknaden vil avkrysning for arbeidsrettet tiltak, medføre krav om dokumentasjon. I papirsøknaden ber vi ikke om dokumentasjon når søker mottar en av NAV-ytelsene. Husbanken ønsker å fjerne dokumentasjonskravet også i e-søknaden, men det vil ta noe tid før det er på plass.

Dokumentasjon av arbeidsrettet tiltak
Dokumentasjon på arbeidsrettet tiltak kan være kopi av et vedtak, en individuell plan eller annet. Det viktige er at dokumentasjonen viser at studenten/eleven er under oppfølging fra kommunen eller NAV. Elever over 25 år (i søknadsåret) og som går i grunnskole eller videregående opplæring, trenger kun dokumentasjon fra skolen de går på.
 
Elever under 25 år (dvs. inntil 24 år i søknadsåret) som går i grunnskole eller videregående opplæring, må dokumentere at opplæringen er et arbeidsrettet tiltak etter avtale med NAV / kommunen. Det gjelder selv om eleven mottar flyktningstipend fra Lånekassen.
 
Studenter/elever som er bosatt på studiestedet
Studenter som har flyttet til studiestedet, skal ikke være med på søknaden. Det er ikke et krav at studenter melder flytting til folkeregisteret.
I e-søknaden får søker listet opp de som står folkeregistrert på adressen, og får spørsmål om de bor der. Hvis søker svarer Nei, får søker beskjed om å sende inn søknad på papir og opplyse om hvorfor personen ikke skal være med i søknaden. Hvis det gjelder en student som ikke bor hjemme hos foreldre, må søker dokumentere at studenten bor på annen adresse.