Bostøtte til private bokollektiv

Fra november kan beboere i private bokollektiv søke bostøtte. Det vil gjøre det enklere å bosette flyktninger og andre vanskeligstilte.

Regjeringen ønsker å gjøre det lettere for kommunene å bosette vanskeligstilte, og enklere for flyktninger og andre å skaffe seg bolig selv.

Du kan lese mer om bakgrunnen for endringen på Kommunal -og moderniseringsdepartementets hjemmesider.

Kommunen skal godkjenne søknader til private bokollektiv
Det forutsettes at bokollektivet er i en godkjent helårsbolig, og rommet søker leier må være godkjent som oppholdsrom. Hytter, fritidsboliger, næringseiendommer, hospits og lignende er ikke godkjente som bolig. For øvrig gjelder regelverket for bostøtte også for disse søkerne.

Før kommunen godkjenner en søknad om bostøtte til bokollektiv, må følgende forhold være avklart:

 • Er dette et reelt bokollektiv og ikke én husstand?
 • Bor søker i bokollektiv av helsemessige eller sosiale grunner?
 • Er bokollektivet en egnet bolig for søker?

Hvis svaret er ja på disse spørsmålene, så kan bokollektivet godkjennes. Vi har laget et tilleggsskjema som disse søkerne må fylle ut, slik at denne vurderingen blir enklere for kommunene. Tilleggsskjema for bokollektiv -   bokmål    nynorsk

Søkere som bor i kollektiv, kan ikke søke elektronisk. De må sende inn både søknaden og tilleggsskjemaet på papir.

Hva er et bokollektiv?
Kommunen må kontrollere at det er snakk om et reelt bokollektiv og ikke en naturlig husstand. Personer som utgjør en naturlig husstand kan ikke motta bostøtte hver for seg. En naturlig husstand er for eksempel ektefeller, samboere og søsken. Foreldre med voksne barn vil ofte være en naturlig husstand hvis barnet bor i samme boenhet som foreldrene.

Kommunen må gjøre en konkret skjønnsmessig vurdering i hver sak. Det kan i spesielle situasjoner være grunner til at bokollektiv bør godkjennes, selv om beboerne har nære relasjoner.

 

Søker må ha egen husleiekontrakt der søkers del av husleien framgår. En leiekontrakt kan være med en utleier eller med en framleier.

 

Hva er helsemessige eller sosiale grunner?
Lav inntekt er i seg selv ikke tilstrekkelig for å godkjenne en søknad om bostøtte til bokollektiv. Det er likevel grunn til å anta at mange som har så lav inntekt at de har rett til bostøtte, også vil ha en helse- eller sosialfaglig begrunnelse for å bo i kollektiv. En del av disse personene vil allerede være kjent for kommunens tjenesteapparat.

Mulige helse- og sosialfaglige begrunnelser for å bo i kollektiv kan være at søker

 • er flyktning
 • ikke har økonomi til å leie en selvstendig bolig
 • er avhengig av tjenester knyttet til boligen for eksempel hvis søker er funksjonshemmet eller trenger medisinsk tilsyn 
 • har utfordringer knyttet til rus og psykiatri
 • er midlertidig i en overgangsfase for eksempel etter samlivsbrudd, fengsels- eller institusjonsopphold og lignende

Listen er ikke uttømmende, og kommunen må gjøre en vurdering i den enkelte sak.

 

Hva er en egnet bolig?
Bokollektivet må være egnet både for søker og eventuelt andre i søkers husstand som skal bo der. Et bokollektiv må tilfredsstille disse kravene:

 • Boligen må være egnet til at flere kan bo sammen.
 • Søkers boenhet i boligen må være egnet for søkers/husstandens behov.
 • Det må være tilgang til bad og toalett og mulighet for å lage mat i boligen.
 • Det må være mulig å hvile i boenheten søker disponerer.

Kommunen må være spesielt oppmerksom på om boligen og boenheten er egnet når det er par eller familier med barn som bor i kollektiv.

Hvem i kommunen skal kontrollere og godkjenne bokollektiv?
I mindre kommuner kjenner ofte saksbehandler i kommunen boligen på grunn av lokalkunnskap, i andre tilfeller kan boligkonsulenten, flyktningkonsulenten eller sosialkonsulenten ha tilstrekkelig informasjon om boligen og boforholdene.

Informasjonen man ønsker kan også være tilgjengelig på kartverket.no eller i seeiendom.no. Det kan også være at kommunen har tegninger av boligen i eget arkiv.

Endringen medfører en viss aktivitetsplikt for kommunen, da kommunen må regne med å dra på befaring til boliger for å kontrollere at de er egnet. Hvem i kommunen som skal ha som oppgave å befare og godkjenne at et bokollektiv er egnet, må kommunen selv avgjøre. Husbanken vil sende et brev til rådmannen, slik at også administrasjonen i kommunen er orientert.