Inntektsgrenser

Du har ikke rett til bostøtte hvis inntektsgrunnlaget i husstanden din overstiger øvre grense for inntekter. Dette gjelder uansett hvor høye boutgiftene dine er.

Vi bruker brutto inntektene (inntektene før skatt) du/dere faktisk har i den måneden du søker bostøtte for. Les mer om hvilke inntekter vi legger til grunn i artikkelen Inntektene vi bruker i beregningen

 Eksempel på inntekter som IKKE legges til grunn ved beregning av bostøtte er:

 • Barnetrygd
 • Barnebidrag
 • Kontantstøtte
 • Engangsstønad ved fødsel eller adopsjon
 • Stønad til barnetilsyn
 • Grunn og hjelpestønad
 • Sosialhjelp

Øvre inntektsgrense blir bestemt av hvor i landet du bor og antall personer i husstanden. Landet er delt inn i fire kommunegrupper:

 • Gruppe 1 - Oslo
 • Gruppe 2 - Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger og Bærum
 • Gruppe 3 - Lørenskog, Skedsmo, Frogn, Oppegård, Asker, Nesodden, Kristiansand, Sola, Sandnes
 • Gruppe 4 - Alle kommuner som ikke er nevnt over

Under finner du to tabeller for inntektsgrenser. En for bostøttemottakere generelt og en for unge uføre.

Det er noe høyere grenser for spesialtilpassete boliger.

Informasjon om inntektsgrenser for uføre i overgangsordningen
(gjelder ikke nye søkere)