Fikk du avslag i februar fordi det bodde studenter i husstanden?

Husbanken har kontrollert bostøttesøknader for februar opp mot Lånekassens register. Hvis du mottok lån/stipend fra Lånekassen i februar, har du nå fått avslag.

Studenter med rett til lån og stipend fra Lånekassen, har som hovedregel ikke rett til bostøtte. Det er unntak for studenter med barn, studenter som deltar i arbeidskvalifiserende tiltak og foreldre som bor sammen med barn som studerer.

Mener du vi har innhentet feil opplysninger, kan du klage. Klagen skal du sende på papir til kommunen. Du må dokumentere alle nye opplysninger.

Aktuell dokumentasjon kan være:

  • bekreftelse på at studenten deltar i et program for arbeidskvalifisering.
    Dokumentasjon kan være kopi av vedtak fra NAV/kommunen eller kopi av utbetalte arbeidsavklaringspenger, kvalifiseringsstønad, kursstønad eller introduksjonsstønad
  • bekreftelse fra Lånekassen på at studenten ikke mottok lån/stipend i februar
  • bekreftelse på at det er barn i husstanden

Kontroll av studenter

Bostøttesøkere har plikt til å melde fra dersom noen i husstanden blir student. Videre har studenter plikt til å melde fra til Lånekassen dersom de avslutter studiet eller tar permisjon.

Husbanken kontrollerer at det er gitt riktige opplysninger om studenter i bostøttesøknader. Vi innhenter opplysninger fra Lånekassen før vi fatter vedtak, men vi gjør også kontroller i etterkant.

I kontrollen for februar var det studenter i 2 300 husstander som hadde søkt bostøtte. Disse fikk avslag for februar. Vi har også gjort en etterkontroll for studieåret 2017/2018. Søkere som mottok bostøtte samtidig som noen i husstanden mottok lån/stipend fra Lånekassen, vil få varsel om at vi vil kreve tilbake bostøtten de har mottatt urettmessig.