Dokumentasjon av boutgifter

Hvilke boutgifter som må dokumenteres er avhengig av eieforholdet til boligen du bor i. 

Tegning av dame med brev i hånden  Dokumentasjon -  leid bolig

Husleien - må dokumenteres. Det vanligste er å legge ved den skriftlige leieavtalen der leien er dokumentert. Ved framleie skal framleiekontrakten framlegges.

En husleieavtale kan også i enkelte tilfelle være muntlig, jf Husleieloven § 1-4. Søker må da framlegge kvitteringer for innbetalte beløp, husleiebok, eller bekreftelse fra utleier. Dette vil kunne godkjennes etter en konkret vurdering av hva som fremstår som sannsynlig/troverdig.

Det må framgå om utgifter til oppvarming inngår i leien eller ikke.

Det stilles spesielle krav til dokumentasjon ved leieforhold inngått mellom familiemedlemmer. I slike tilfeller bør både leiekontrakt og kvittering for betalt husleie via bank fremlegges.

Søkere som bor i kårbolig skal legge fram kåravtalen og kvitteringer for betaling gjennom bank for de aktuelle bokostnadene. Det er en forutsetning at søker dekker de faktiske kostnadene selv.
 

Tegning av dame med brev i hånden  Dokumentasjon - borettslag, sameier, aksjeselskap, obligasjonsleiligheter

Felleskostnadene - må dokumenteres. Dette kan gjøres ved å legge fram kvittering for innbetalt beløp. Det må framgå om utgifter til oppvarming inngår i kostnadene.

Dersom du har boutgifter som ikke er betegnet som felleskostnad, men som etter sin art normalt inngår i felleskostnadene, så kan disse utgiftene likevel legges inn i felleskostnadene. Dette kan for eksempel være feieavgift, vannavgift og lignende som faktureres den enkelte husstand i tillegg til felleskostnadene.

Lån -  må dokumenteres. Les mer om dokumentasjon av lån
 

Tegning av dame med brev i hånden  Dokumentasjon - selveid bolig (enebolig)
 
Eiendomsskatt - må dokumenteres

Festeavgift - må dokumenteres

Lån - må dokumenteres. Les mer om dokumentasjon av lån