Statens pris for boligsosialt arbeid

Kommunal- og moderniseringsdepartementet etablerte i 2013 en ny pris for å stimulere helhetlig boligsosialt arbeid i kommunene. Prisen skal deles ut annethvert år.

Prisen er en hederspris til instanser som kan vise til dokumenterte effekter på:

  • Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet
  • Helhetlig satsing i utvikling av boligsosialt arbeid
  • Tiltak som motvirker at bostedsløshet oppstår

I tillegg skal det boligsosiale arbeidet ha overføringsverdi til andre. Prisen tildeles kommuner, organisasjoner eller andre instanser som har en helhetlig tilnærming til boligsosialt arbeid. I tilfeller hvor flere aktører har samarbeidet, kan prisen tildeles flere aktører.

Alle kan komme med forslag. Det er også lov å foreslå arbeid i egen virksomhet.

Ønsker du mer informasjon kan du sende en e-post til:

E-post: post@husbanken.no

Forslagsskjema og statutter finner du her