Oslofrokost - Tett og tverrfaglig oppfølging, hva innebærer det i praksis?

Start: 15. oktober 2019 08:00
Slutt: 15. oktober 2019 10:00
Sted: Husbankens lokaler i Kirkegata 15, Oslo
Pris:
Påmeldingsfrist: 14. oktober 2019 00:00

Hva sier forskningen om helhetlig oppfølging og bruken av boligsosiale virkemidler knyttet til bolig og familieøkonomi?

På denne Oslofrokosten får du høre forskere fra OsloMet fortelle om HOLF-prosjektet, helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier. Prosjektet har evaluert effektene av en ny modell som Nav har utviklet for å forbedre oppfølgingen av lavinntektsfamilier. Hensikten med modellen er å motvirke fattigdom og dets konsekvenser gjennom koordinerte tjenester som understøtter familiens økonomi, forbedrer familiens arbeids- og boligsituasjon og øker barnas sosiale deltakelse.
 
Under Oslofrokosten ønsker vi å løfte fram ulike former for tett og tverrfaglig oppfølging som muligheter innen boligsosialt arbeid. Særlig aktuelt er bruken av startlån og tilskudd for å bidra til at stadig flere vanskeligstilte får kjøpt egen bolig.

Boplan i Bydel Søndre Nordstrand vil fortelle om hvordan de jobber for å systematisere oppfølgingen av husstander, med sikte på kjøp av egen bolig.
Hvordan er deres metodikk utformet, hvordan organiserer de arbeidet, og hvilke erfaringer har de gjort seg i forbindelse med oppfølging av potensielle startlånskunder? 

 

Kompetanseteam Levekår i Drammen kommune vil vise  hvordan de jobber med helhetlig oppfølging. Deres virksomhet er å bistå med råd og veiledning til kollegaer i komplekse saker med levekårsutsatte familier. I tillegg jobber de med kompetansehevende tiltak til de ansatte gjennom å tilby spisskompetanse blant annet i avdelingsmøter, fagverksteder, diverse workshops osv. 

Velkommen til en inspirerende og lærerik start på dagen!
Frokost serveres fra kl. 08.00

Fikk du ikke vært til stede? Her kan du se opptak fra Oslofrokosten