Oslo - Helhetlig virkemiddelbruk. AVLYST!

Start: 27. april 2020 09:30
Slutt: 27. april 2020 15:00
Sted: Husbankens lokaler i Kirkegata 15, Oslo
Pris:
Påmeldingsfrist: 23. april 2020 00:00

Fagpersoner fra boligkontor, eiendom, NAV, helse og sosial eller andre tjenester i kommuner i tidligere Akershus inviteres til faglig påfyll.

Tema for denne dagen er helhetlig virkemiddelbruk. Husbankens samfunnsoppdrag, sammen med kommunene og andre regionale aktører, er å sørge for at vanskeligstilte på boligmarkedet kan skaffe seg og beholde en egnet bolig. Dette er nedfelt i strategien Bolig for velferd. Barnefamilier har hovedprioritet, men unge uføre, bostedsløse og eldre skal også få hjelp til å skaffe seg bolig og få tilpassede tjenester.

Hvem vinner på at alle har et trygt sted å bo?

  • kommunens ressurser og budsjetter
  • tjenestene i kommunen ved en mer effektiv organisering av arbeid og virkemidler 
  • boligmarkedet ved at aktørene tar et samfunnsansvar

Vi vil i løpet av dagen belyse kommunenes og Husbankens virkemidler knyttet til temaene:

  • gode boforhold for barn og unge
  • alternative tilbud til eldre
  • eid bolig for personer med nedsatt funksjonsevne
  • differensierte boligløsninger for personer med rusproblemer og psykiske lidelser 

Vi anbefaler at dere er representert med minimum to deltakere fra hver kommune.