Nytt prosjekt: digitale løsninger for kommunale utleieboliger

KS, kommunene og Husbanken skal samarbeide om å kartlegge behov for digitale løsninger knyttet til kommunale utleieboliger. Prosjektet er i konseptfasen, og regjeringen har satt av 30 millioner i sitt forslag til statsbudsjett til planlegging og første del av gjennomføringen i 2020.

Prosjektets overordnede mål er at det skal bli enklere å søke, tildele, administrere, forvalte og gi oppfølging i kommunalt disponerte utleieboliger. Et annet mål er at staten og kommunene skal få bedre datagrunnlag om brukerne, boligene og om bruk av boliger og tjenester.

Til sammen har kommunene ca. 110 000 utleieboliger hvorav ca. 8 000 står tomme. Tidligere studier i regi av KS og KMD har vist at kommunene opplever en rekke utfordringer ved rutiner og systemer for å arbeide med boligene. Utfordringene fører til lite helhetlig og mindre effektivt arbeid, lang saksbehandlingstid og lite brukervennlige prosesser. Ofte tilfredsstilles ikke krav til informasjonssikkerhet og personvernforordningen. Mangelfull oversikt over boligene bidrar til at flere boliger blir stående tomme. Det fører både til tapte leieinntekter, og svekker kommunenes evne til å tildele boliger som dekker vanskeligstiltes spesifikke behov.

Hva skal prosjektet bidra til?

  • Tildeling og oppfølging i kommunale utleieboliger skal være effektiv, brukerrettet, og ivareta god informasjonssikkerhet.
  • Kommunene skal benytte sine disponerte utleieboliger mest mulig effektivt (mindre tomgangsleie).
  • Gode nasjonale data om kommunale utleieboliger og bruken av disse
  • Beboere i kommunale utleieboliger skal bo i en egnet bolig med oppfølgingen de trenger.

Kontordirektør Per Olaf Skogshagen, Kommune og Marked i Husbanken, er prosjekteier, og KS og kommunene er representert i styringsgruppen.

Deltakelse fra kommunene

Prosjektet er organisert med en prosjektgruppe, en styringsgruppe og en referansegruppe. Kommunene deltar på alle nivåer. Bergen kommune har to representanter i prosjektgruppen, og deltar også i styringsgruppen og referansegruppen. Bodø kommune og Alta kommune deltar i styringsgruppen og referansegruppen. I referansegruppen er det også representanter fra Oslo kommune, Trondheim kommune, Kristiansand kommune, Asker kommune, Sarpsborg kommune og Hamarøy kommune.

Prosjektet benytter tjenestedesign som metodikk for å kartlegge brukerbehov. Tjenestedesignerne besøker flere kommuner: Bergen kommune, Bodø kommune, Alta kommune, Hamarøy kommune, Oslo kommune, Sarpsborg kommune og Drammen kommune. Prosjektet bygger også opp et nettverk av kommuner hvor alle som ønsker å gi innspill er velkommen til å delta. Nettverket vil motta oppdateringer og bli invitert til å gi innspill underveis.

Prosjektet startet konseptfasen 1. oktober. Prosjektgruppen ønsker innspill fra mange så mange kommuner som mulig på følgende: 

  • Hva er status og behov?
  • Hva har kommunen av løsninger i dag?
  • Hvilke planer har kommunen på området?

For innspill ta kontakt med ditt regionkontor i Husbanken.