Husbankens kommuneprogram - Bolig for velferd, 2016-2020

Husbanken iverksetter den boligsosiale strategien «Bolig for velferd» gjennom nytt kommuneprogram.

Husbanken videreutvikler det tette samarbeidet med kommunene gjennom ny kommunesatsing, «Husbankens kommuneprogram Bolig for velferd 2016-2020». Husbanken ønsker med programmet å bygge videre på det gode samarbeidet som er etablert med kommuner over hele landet, og bidra til enda bedre måloppnåelse i årene som kommer.

Kommuneprogrammet  skal realisere strategien Bolig for velferd

Den nasjonale strategien Bolig for velferd er en milepæl for norsk velferdspolitikk. Fem departementer står bak strategien, som skal samordne og fremme målretting av den offentlige innsatsen. Det nye programmet blir Husbankens viktigste innsats for å realisere «Bolig for velferd» og skal fremme kvaliteten på kommunesamarbeidet. Vi skal løse hovedoppgaven i vårt samfunnsoppdrag: boligen og boligens plass i samfunnsutvikling og velferdspolitikk. I samarbeid med kommunene skal Husbanken bidra til gode og trygge boområder og boforhold for innbyggerne generelt, og for de vanskeligstilte på boligmarkedet spesielt.

En trygg og egnet bolig er en forutsetning for god helse, utdanning, integrering og deltakelse i samfunnet. Effekter av det boligsosiale arbeidet skal være at de vanskeligstilte på boligmarkedet får tilstrekkelig hjelp, uansett hvor i landet de bor.

31.desember 2015 avsluttet Husbanken de Boligsosiale utviklingsprogrammene over hele landet. Denne strategiske satsingen har vært et samarbeid med en rekke kommuner siden 2009. Disse erfaringene tar vi med oss videre i det nye kommuneprogrammet.

Den nye programbeskrivelsen konkretiserer tilbudet til kommunene og Husbankens organisering av samarbeidet med kommunene og de andre velferdsaktørene.