Prosjekt Kobo - digitalt system for kommunale utleieboliger

Husbanken samarbeider med KS og elleve kommuner om å utvikle et digitalt system for kommunale utleieboliger. Systemet vil lette prosessen med å søke, tildele og administrere kommunale utleieboliger, samt følge opp beboere og skaffe datagrunnlag. 

Målet med prosjekt Kobo er å gjøre det enklere for alle som søker, tildeler og administrerer kommunale boliger. I tillegg vil det gi bedre muligheter til å følge opp beboere og skaffe bedre oversikt og statistikk til beslutningstakerne. Prosjektet finansieres over statsbudsjettet og har en kostnadsramme på 30 millioner kroner i tre år, til sammen 90 millioner kroner. 

Prosjekt Kobo er et samarbeid mellom Husbanken og KS og referansekommunene Bergen, Bodø, Alta, Hamarøy, Asker, Kristiansand, Kristiansund, Oslo, Sarpsborg, Sandnes og Trondheim. 

Hvorfor trenger vi det?

Se animasjonsfilm om prosjektet her


Innbyggerne som søker kommunal bolig, møter ofte et lite brukervennlig system som ikke alltid ivaretar krav til personvern godt nok.

Av 110 000 kommunalt disponerte boliger i Norge, stod 9 000 boliger tomme  i 2019 av ulike årsaker. Kommunene taper store inntekter når kommunale utleieboliger står tomme, samtidig som boligsøkere står i kø. Mange ansatte i kommunene jobber også tungvint med papirskjemaer og excelark.

Myndighetene får heller ikke god nok informasjon til å utarbeide gode prognoser og beredskap eller til å utvikle mer effektive boligpolitiske virkemidler.

Tilbud til alle kommuner

Prosjektet skal utvikle et modulbasert sentralt fagsystem for boligarbeidet i alle norske kommuner. Modulene utvikles i nært samarbeid med de som skal bruke systemet. For eksempel er kommunene Bodø, Alta, Lillehammer, Bjørnafjorden, Bærum og Sarpsborg tilknyttet prosjektet som pilotkommuner fra desember 2020. 

Kommunene vil få god opplæring etter hvert som systemet blir klart til bruk. Prosjektet planlegger delleveranser underveis, men ferdigstilles og går over i videre utvikling og drift fra 2023. Målet er at alle norske kommuner skal koble seg på når systemet er ferdig. Det vil føre til at flere kan få en egnet bolig raskere, kommunen får utnyttet boligmassen sin bedre, mindre tomgangsleie og bedre beslutningsgrunnlag for kommunale og nasjonale myndigheter.

Prosjektet følger føringene fra digitaliseringsstrategien. Husbanken skal utvikle og forvalte systemet, slik at kommunene ikke får merarbeid og økte kostnader til drift, heller ikke etter at prosjektperioden er over.

Foreløpige tilbakemeldinger fra kommuner og innbyggere, tyder på at et digitalt system for kommunale boliger er etterlengtet.

Beate Lofseik i Husbanken presenterer prosjektet i et webinar i juni 2020

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Kobo@husbanken.no.