Housing First i vest: De første deltakerne er i hus

Engasjementet er stort i utprøvingskommunene Sandnes og Bergen. De første personene er nylig flyttet inn i egen leilighet gjennom Housing First-samarbeidet med Helse Vest og Husbanken, og flere skal etter planen flytte inn i løpet av 2014.

inngangsdør med postkasse
Illustrasjonsfoto/Husbanken

I Sandnes flyttet to personer inn i desember 2013, mens Bergen bosatte to personer i slutten av januar. Housing First-teamene i kommunene jobber kontinuerlig med tilgang til nye boliger.

Sandnes kommune har så langt tilknyttet fem personer til å delta i prosjektet. Målet er å bosette ti personer det første driftsåret, ifølge prosjektleder Dagrunn Sømme i Sandnes kommune.

Bergen kommune har som mål å bosette én person i måneden, og håper å kunne bosette om lag 40 personer gjennom Housing First-prosjektet de neste tre årene, ifølge prosjektleder Elisabeth Franzen i Bergen kommune.

Veien til et bedre liv, starter med et sted å bo

Boligmodellen Housing First stammer fra New York, men er også utprøvd i Europa med gode resultater.

Målet er å forebygge eller avslutte langvarig bostedsløshet. Prinsippet er at bostedsløse skal tilbys bolig med tverrfaglig oppfølging over tid for å unngå midlertidige oppholdssteder. Varig bolig skal bidra til stabilitet og bedret livskvalitet for bostedsløse med rus- og/ eller psykiske lidelser.

Baserer seg på valgfrihet og brukerens behov

Housing First baserer seg på at bolig er en grunnleggende menneskerett. Type bolig og oppfølging er individuelt, og basert på personens egne behov. Aktuelle deltakere velger selv om de ønsker å delta i prosjektet, og skal i størst mulig grad kunne velge boområde og boform selv. Deltakerens valg øker gjerne også motivasjonen til å ivareta boforholdet på en god måte.

Prosjektleder Elisabeth Franzen i Bergen kommune
Prosjektleder Elisabeth Franzen i Bergen kommune. Foto: Bergen kommune

 - Det viktigste for oss er å ivareta valgfrihet. Prosjektdeltakerne får tiden de trenger for å bestemme seg om hvor de vil bo, og hvordan boligen skal innredes og nødvendig utstyr. Vi presser ingen, sier Elisabeth Franzen i Bergen kommune.

Systematisk oppfølging

Oppfølgingen i Bergen og Sandnes er organisert gjennom egne oppfølgingsteam som har etablert et forpliktende samarbeid med helseforetaket, for å sikre tilgang til spesialisthelsetjenesten og at oppfølgingen og eventuelt behandlingen tilbys de som trenger det, i samsvar med ROP-retningslinjene.

Housing First-teamet i Bergen er foreløpig organisert som en egen enhet under Etat for sosiale tjenester, og er sammensatt av seks personer som har 100 prosent stilling i prosjektet. - I teamet er to sykepleiere, en vernepleier, en sosialpedagog, en sosionom og en tømrer. Sistnevnte fungerer som en vaktmester/miljøarbeider og har i stor grad hatt ansvar for kartlegging av det private boligmarkedet i Bergen. Den ene sykepleieren har sin formelle ansettelse i Helse Bergen, men er en integrert del av teamet og har sitt arbeidssted sammen med resten, sier Franzen.

Sandnes har et tverrfaglig sammensatt team på fire personer med ansettelsesforhold i kommune og spesialisthelsetjeneste. - Vi har barnevernspedagog, vernepleier med videreutdanning i rus og master i psykisk helsearbeid, samt en miljøarbeider med brukererfaring. I tillegg er jeg prosjektleder i ca. 20 prosent stilling, sier Sømme.

Gjennom egne Housing First-team kan utprøvingskommunene møte mange av deltakerens behov i deltakerens eget hjem. Erfaringen fra andre land viser at behovet for sykehus- og institusjonsinnleggelser avtar for en stor del av brukerne. Hese Vest sin deltakelse i prosjektet er viktig for å gjøre helsetjenester mer tilgjengelig for deltakerne.

Tilgang på boliger og bygge relasjoner med deltakerne

- Vi vil fortsette å opprettholde kontakten med prosjektdeltakerne, og knytte til oss flere utleiere og nye brukere. Vi vil teste ut hvordan dette kan videreføres som en integrert del av Bergen kommunes arbeid mot bostedsløshet og ROP-lidelser. Dette er bare ett av tiltakene til Bergen kommune, og henvender seg mot de som trenger mest oppfølging. Klarer vi over 40 innflyttinger de neste tre årene er dette en bonus, sier Franzen.

Prosjektleder Dagrunn Sømme i Sandnes kommune
Prosjektleder Dagrunn Sømme i Sandnes kommune. Foto: Sandnes kommune

- Det er kjent at Sandnes kommune har mangel på boliger, men alle deltakerne i Housing First-prosjektet har kommet med ønsker om hvor de kunne tenke seg å bo. Teamet holder kontakten og jobber med å bygge relasjoner til de som ikke har fått tildelt bolig enda, sier Dagrunn Sømme.

Henvender seg til det private leiemarkedet for best mulig integrering

I Bergen kommune er Housing First-teamet primært opptatt av å tiltrekke seg private leietakere, i tråd med metoden fra New York. Dette gir bedre muligheter for spredt bosetting i kommunen, og boliger til Housing First skal ikke lokaliseres sammen med andre vanskeligstilte med rus- og psykiatriproblemer.

- Vi har fokus på det private leiemarkedet, med mål om å få spredt botilbudet mest mulig. Bergen kommune forsøker å knytte samarbeid med de store private utleiere, og ønsker å bygge opp en portefølje med disse, sier Franzen.

Tverrfaglig samarbeid skal sikre kompetanseheving

Utprøvingskommunene har tatt i bruk et omfattende kartleggingsverktøy som blant annet kan måle endringer i deltakernes rusmiddelbruk, sykehus- og institusjonsinnleggelser, antall fengselsdøgn etc. Bruk av kartleggingsverktøy og erfaringsoverføring på tvers av prosjektene skal sikre økt kompetanse om Housing First-metoden. Prosjektet planlegger også en sluttevaluering i 2015-16.

I tillegg er utprøvingskommunene en del av et nettverk som utveksler erfaringer, blant annet gjennom tett samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) og erfaringsdeling med andre Housing First-kommuner i landet.

Husbankens rolle

Seniorrådgiver i Husbanken, Jorunn Fotland, er Husbankens kontaktperson i prosjektet. Hun roser arbeidet til kommunene.

Seniorrådgiver Jorunn Fotland fra Husbanken
Seniorrådgiver i Husbanken, Jorunn Fotland. Foto: Husbanken

- Kommunene både i vår region og ellers i landet har gjort en svært god jobb med å bosette og følge opp bostedsløse de siste årene. Det at vi prøver ut Housing First betyr bare at vi tar dette arbeidet et skritt videre, sier Fotland.

Valgfriheten og den tverrfaglige oppfølgingen i hjemmet er de viktigste forskjellene fra hvordan man tradisjonelt jobber i kommunene. Metoden prøves ut for deltakere som har et omfattende oppfølgingsbehov innenfor rus og/eller psykisk helse.

- Brukerens valg er en grunnleggende tanke i metoden. Erfaringen viser at deltakerne foretrekker spredt bosetting i ordinære bomiljøer. Derfor er det dette som vektlegges i metoden, sier Fotland.

Forskningsrapporten «Sammen eller hver for oss» fra IRIS (2014) viser de samme funnene.

Helse Vest sin rolle

For Helse Vest er det viktig å se bolig i sammenheng med helsehjelp til målgruppen. Å bo stabilt er en forutsetning for å ha god nytte av øvrig helsehjelp.
Helse Vest sin kontaktperson i Housing First prosjektet Brita M. Næss
Rådgiver Brita M. Næss fra Helse Vest. Foto: Helse Vest

- Samtidig vet vi også at helsehjelpen ikke alltid oppleves tilgjengelig for personer med omfattende behov for behandling innen rus og/eller psykisk helse, sier rådgiver Brita M. Næss fra Helse Vest.

Enkelte helseforetak har over lengre tid arbeidet med tema bolig som en integrert del av rusbehandlingen i spesialisthelsetjenesten. Når spørsmål om deltakelse i et Housing First prosjekt dukket opp så Helse Vest muligheten til å arbeide enda mer systematisk med tematikken.

- Målet for oss er at helsehjelpen blir gjort mer tilgjengelig for målgruppen, og at pasientene oppnår en mer stabil livssituasjon med færre innleggelser i spesialisthelsetjenesten. Vi har tro på at løsninger der folk bor hjemme i sin egen leilighet og får nødvendig behandling og hjelp i hjemmet er mer varige løsninger, sier Næss.