Spesialboliger og gjennomgangsboliger

Hovedregelen er at husleielovens regler er like for alle utleiere. Unntaket er der det offentlige, kommunen, staten eller fylkeskommunen er utleier og boligen skal benyttes til vanskeligstilte på boligmarkedet.

Hjemmelen for dette ligger i husleieloven §11-1. Når kommunene benytter boligene etter denne bestemmelsen kan de inngå husleieavtaler som gir leierne færre rettigheter.

Blant annet kan ikke leier ta inn nye medlemmer i familien eller fremleie uten at utleier samtykker. Leietiden kan også inngås for kortere tid enn tre år for disse leieforholdene, men det må foreligge tungtveiende grunner for at det kan inngåes (fornyes) flere slike etter hverandre. jf. §11-1.

Vilkårene for at særreglene skal kunne anvendes:

  • boligene er offentlig disponerte til vanskeligstilte eller det er fattet vedtak om bruken av boligene av kompetent etat i kommunen/ staten/ fylkeskommunen
  • husleieavtalen er klar slik at leier er innforstått med særavtalens vilkår

Loven stiller ingen vilkår om at kommunen/staten/ fylkeskommunen må eie den klausulerte boligen. Videre kan kommuner, fylkeskommuner og staten etter § 11-1 leie ut bolig for personer med varig behov mot at leier yter et lån.