Boligetablering i distriktene

Hvordan kan kommuner i distriktene med få innbyggere og usikre og stagnerende boligmarkeder stimulere til boligutvikling?

I perioden 2012-2014 mottok 12 kommuner tilskudd til boligetablering i distriktene. Målet var å stimulere til boligbygging og øke kompetansen på hva som skal til for å få bevegelse i boligmarkedet.

Erfaringene fra kommunene var at det er avgjørende at kommunen velger å innta en aktiv rolle lokalt. I et boligmarked med liten privat investeringsvilje, er det viktig at kommunen tar ansvar for en helhetlig boligpolitikk, for å trekke flere innbyggere til kommunen og gi et godt og effektivt tjenestetilbud til ulike befolkningsgrupper. 

Det anbefales at kommunen skaffer seg et godt kunnskapsgrunnlag på både eksisterende boligmasse og boligmarkedet i kommunen. Kommunen bør kartlegge tilstanden og behovene for vedlikehold i eksisterende boligmasse, og kjenne til boligmarkedet i kommunen, og særlig utleiemarkedet for å få et velfungerende utleiemarked.

Under finner du ulike tiltak kommunen kan gjøre for å stimulere til boligbygging, basert på erfaringene fra deltakerkommunene. Vær oppmerksom på at tiltakene, kunnskapen og eksemplene er lenket til Veiviseren.no.

Logo veiviser Bolig for velferd