Få oppslutning om oppgradering

NBBL og SINTEF Byggforsk har utarbeidet en veileder "Få oppslutning om oppgradering". Veilederen fokuserer først og fremst på hvordan styrer og sameier kan få gjennomslag blant beboerne for oppgraderingsprosjekter og energieffektiviserende tiltak.

Veileder: Få oppslutning om oppgradering

 Oppgradering av borettslag og sameier (NBBL.no)

Materialet er utarbeidet gjennom prosjektet BESLUTT. Prosjektet er eid av NBBL, og utført av SINTEF Byggforsk i samarbeid med Bergen og Omegn Boligbyggelag (BOB) og Sørlandet boligbyggelag. Fokus har ikke vært på fysiske løsninger, men snarere beslutningsprosessene fram mot en energieffektiv oppgradering. Prosjektets hovedmål har vært å fremskaffe kunnskap om hva som skal til for at beboere i borettslag og sameier i fellesskap velger ambisiøse, miljøvennlige energiløsninger ved oppgraderingsbehov, og hva som hindrer dette.

Empirien fra prosjektet har blir hentet gjennom intervju av åtte tekniske sjefer i norske boligbyggelag, og intervju av styremedlemmer og beboere i boligselskaper som vurderer eller har gjennomgått en oppgradering av bygningsmassen. Totalt er det utført 27 intervju.

Fra 60-tallsblokker til passivhus