Prosjektveileder - forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger

Hovedmålsettingen med dette prosjektet har vært å utarbeide en prosjektveileder for enkle anlegg basert på vannbåren oppvarming i boliger. Veilederen presenterer systemløsninger basert på eksisterende kjente produkter. Imidlertid er dimensjonering av anleggene tilpasset redusert effektbehov i takt med redusert varmetap fra boligen. Overdimensjonering er unngått og system-løsningene er videre forsøkt holdt så enkle som mulig uten at dette har gått på bekostning av robusthet eller funksjonalitet.

Veilederen er utarbeidet av SINTEF Byggforsk i samarbeid med aktører fra bransjen. En viktig pådriver bak veilederen har vært Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk forening som har vært med å initiere ideen og tankene bak et slikt prosjekt.

Husbanken har delfinansiert veilederen som ble utarbeidet i 2009, men er like aktuell i 2013.

 

Prosjektveileder - forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger