Fordeler og utfordringer ved å bygge lavenergiboliger og passivhus

Som med all annen teknologi og tekniske løsninger har lavenergiboliger og passivhus både fordeler og utfordringer som det er nyttig å være klar over når man planlegger. Se også filmen "Myter om passivhus".

Bedre kvalitet: Bygningskropp, vindtetting og utforming av detaljer vil normalt bli bedre prosjektert og utførelsen bedre kvalitetssikret enn på vanlige hus. Dette vil med stor sannsynlighet føre til et bygg med høyere kvalitet og mindre feil.

Bedre komfort: Vinduer med høye overflatetemperaturer fører til at problemer med kaldstråling og fra vinduer blir eliminert. Sammen med høye overflatetemperaturer på vegger, himling og gulv fører dette til at strålingstemperaturen blir betydelig høyere enn i et vanlig hus, og lufttemperaturen kan senkes uten at det går utover termisk komfort. All forsking viser at lavere lufttemperatur fører til mindre klager på inneklimaet og at luften oppleves som friskere.

Lave driftsutgifter: Lavenergiboliger og særlig passivhus vil selvsagt føre til en kraftig reduksjon av energiregningen, og derfor driftsutgiftene til huset.

Samfunnsmessig gunstig: Redusert energibehov i boliger ha en stor betydning for både kraftbalansen og, og dermed ha en samfunnsmessig gunstig effekt.

Kjent teknologi og løsninger: Både lavenergiboliger og passivhus er i all hovedsak basert på kjent og robust teknologi. Erfaringer fra Østerrike, Tyskland og Sverige viser også at de stramme kravene til bygningsutførelse er praktisk gjennomførbare uten store kostnadsmessige konsekvenser.

Energisikkerhet: Et hus med meget lavt energibehov vil være langt bedre rustet mot energikriser, høye energipriser i kortere og lengre perioder og i en eventuell beredskapssituasjon (periodevis bortfall av elektrisitet). For eksempel vil det ta mange dager for at temperaturen faller til kritiske nivåer i et passivhus, selv uten varmetilskudd.

Innredningsfleksibilitet: Lavenergiboliger og passivhus har kraftig redusert behov for oppvarmingsinstallasjoner. Ofte vil det være tilstrekkelig med kun en radiator eller panelovn i boligen, i tillegg til gulvvarme i våtrom (pga. komfortkrav). Radiatoren/panelovnen trenger heller ikke plasseres under vindu pga. av godt isolerte vinduer uten kaldrasproblemer. Dette gir meget god innredningsfleksibilitet, tilnærmet det man får ved bruk av gulvvarme eller takvarme.

Verdiøkning: Med tanke på en fremtidig usikker energisituasjon og potensielt høye energipriser, vil det med stor sannsynlighet bli etterspørsel etter boliger med meget lavt energibehov. Lavenergiboliger og passivhus vil derfor trolig bli svært ettertraktede boliger i fremtidens boligmarked.

Ingen endring i holdninger og bovaner: Denne type boliger krever i utgangspunktet ingen endring av holdninger og bovaner i forhold til en normal bolig. Vedlikehold av boligen vil også være som for normale boliger. Forskjellen vil stort sett være bedre komfort og betydelig lavere energiregninger.

 

Noen utfordringer kan være:

  • Økt investering: Bedre bygningskropp, ventilasjonsanlegg, og eventuelle styringssystemer og fornybar energiforsyning. Samtidig vil behovet for oppvarmingsinstallasjoner bli redusert. Erfaringer så langt er at ekstra byggekostnader ligger i området 0–10 prosent. I leilighetsprosjekter der man kan planlegge passivhus-standard fra starten av, og man sammenligner med en standardløsning med vannbåren gulvvarme og som mange utbyggere bruker, vil ekstrakostnader og besparelser kunne nulle hverandre ut. Sammenligner man en enebolig bygget etter minimumskrav i forskriftene, og samme bolig med passivhus-standard vil ekstrakostnadene kunne bli noe høyere.  
  • Krav til håndverksutførelse: Både lavenergiboliger og passivhus krever utbyggere, planleggere, entreprenører, byggmestere og håndverkere med forståelse for kritiske løsninger i lavenergibyggeri, slik som tetthet, kuldebroer, tilpassede tekniske installasjoner, m.m. På den andre side vil det, slik man nå ser i Mellom-Europa, kunne bli et kvalitetsmerke for entreprenører, byggmestere og boligprodusenter å kunne bygge og levere passivhus.
  • Arkitektoniske rammebetingelser: lavenergiboliger og særlig passivhus gir noe strammere rammer for arkitektonisk utforming enn normale bygg, både når det gjelder kompakthet (ytterflate/volum-forhold), energieffektiv planløsning, orientering og fasadeutforming, vindu/glassbruk, materialbruk, osv. Men hvis man bare får fram disse rammebetingelsene tidlig i planleggingsprosessen vil dette av mange arkitekter eller planleggere ses på som en utfordring og ikke et stort problem.