NIBR: Stedsanalyse for Svelvik kommune

Analyse som drøfter Svelviks rolle i regionen, stedskvaliteter og boligutvikling. Utarbeidet av Norsk institutt for by- og regionforskning (2011).

Byer og steder er i økende grad blitt opptatt av hvilke kvaliteter og egenskaper som gjør stedet til et godt sted for innbyggerne, og attraktivt for nye innbyggere, næringsetablere og besøkende, i konkurransen med andre steder. I et slikt perspektiv er det avgjørende hva slags særpreg, kvaliteter og fortrinn som representerer ressurser – eventuelt uutnyttede – som kan videreutvikles og profileres. Det er også viktig å se på hvilke svakheter, mangler og utfordringer stedet står overfor, og som det bør gjøres noe med. Dette gjelder også for Svelvik.

Stedsanalysen skal inngå som kunnskapsgrunnlag i forbindelse med rullering av kommuneplan for Svelvik kommune og i kommunens utviklingsarbeid. Rapportens sentrale temaer er Svelviks rolle i regionen, Svelviks stedskvaliteter og boligutvikling. I rapporten drøftes også og mulige utviklingsretninger og strategiske veivalg.
(Kilde: rapporten)


 

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.