Barnetråkk - Veileder 2010

Barnetråkkregistreringer gir direkte kunnskap om hvordan barn og unge bruker nærmiljøet. Hvor beveger de seg daglig og hvilke steder unngår de? Metoden er beskrevet i veileder utarbeidet av Norsk form (2010).

Ved å tegne i kart forteller barn og unge noe om hvordan de bruker lokalmiljøet sitt, hvilke veier de bruker, hvilke steder de er glad i og hvilke steder de opplever som problematiske. De gir kommunen oppdatert kunnskap for bedre planlegging. I tillegg får barn og ungdom med dette en tydeligere stemme i planprosessene. Barnetråkkverktøyet imøtekommer statlige krav til medvirkning og bistår kommunene i arbeidet for å sikre barn og unge gode oppvekstmiljøer.

Norsk Form har gjennom prosjektet ”Digitale Barnetråkk” (2006-2009) utarbeidet og formidlet Barnetråkk som metode for medvirkning og dokumentasjon av arealbruk. Arbeidsformen har fanget kommunal interesse og benyttes i stadig større omfang av landets kommuner. Veilederen ønsker å imøtekomme kommunenes behov for informasjon og veiledning om Barnetråkkarbeidet, registreringsmetoder og behovet for faglig begrunnelse. Den ønsker videre å vise de pedagogiske muligheter som ligger i nettløsningen www.kartiskolen.no.
(Kilde: veilederen)