Helsedirektoratet: Velferdsteknologi

Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013-2030, utgitt av Helsedirektoratet (2012).

Bakgrunnen for fagrapporten er forslaget i NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg om en Teknoplan 2015. Planen skal muliggjøre at velferdsteknologiske løsninger tas i bruk som verktøy i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, samt muliggjøre at mennesker, ved hjelp av velferdsteknologiske løsninger, gis mulighet til bedre å mestre eget liv og helse.

Rapporten gir et kortfattet bilde av status for bruk av velferdsteknologi og de utfordringer som synes å prege området. I tråd med bestillingen fra departementet, gis det anbefalinger om målsetninger, satsingsområder og tiltak for hvordan det velferdsteknologiske mulighetsrommet kan bli til nytte for befolkningen og bli en del av kommunenes oppgaveløsning. Rapporten gir også en vurdering av og anbefalinger om lovregulering omkring bruk av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. (Kilde: rapporten)

Les mer om rapporten på Husbankens sider om omsorgsboliger.