Ut av fattigdomsfella

Mange kommunale leietakere har et stort potensiale for å eie egen bolig. Men det finnes begrensninger og hindringer som kommunale leietakere møter når de ønsker å flytte fra kommunal bolig. Melhus kommune har sett på hvordan slike hindringer kan overkommes.

Økonomi, bomiljø, tilknytning til leiested og uegnet bolig er noen av utfordringene kommunale leietakere møter. Kommunen har i prosjektet "Ut av fattigdomsfella" jobbet systematisk med rullering i kommunal boligmasse og med å bistå sine leietakere til en selvstendig boligkarriere.

Hovedmål for prosjektet

«Et utviklingsarbeid knyttet til salg av kommunale boliger som munner ut i reinvestering og kjøp av ny og mer egnet boligmasse»

Målet med denne delen av prosjektet vil være å utvikle en helhetlig metode innen slikt arbeid. Et konkret resultatmål må være knyttet til å øke gjennomstrømningen i kommunal boligmasse, og at kommunen gjennom salg får reinvestert i ny og mer egnede kommunale boliger. Metodikken handler om både boligfremskaffelse, bosetting, boligveiledning og boligsalg, og baseres på en oppsøkende og proaktiv tilnærming av kommunens vanskeligstilte leietakere.

Strategi

  • Frigjøre kommunale boliger for å øke gjennomstrømningen. Alle boliger i Melhus kommune skal være gjennomgangsboliger. Det skal ikke være skille mellom flyktningeboliger, sosiale boliger etc. Omsorgsboliger holdes utenfor prosjektet.
  • Videreutvikle og forme det nye inntaksteamets rolle og mandat, og samhandlingen med andre kommunale virksomheter.
  • Oppsøkende virksomhet rettet mot kommunens leietakere, fra leie til eie.
  • Felles kultur og forståelse for kommunens boligsosiale arbeid.
Hensikten med denne rapporten er å vise erfaringer og metoder som har vært brukt fra prosjektets oppstart i 2013 til utgangen av 2015. Rapporten legger frem resultater og vise hva fokus har vært i prosjektperioden.
Forsiden av rapporten 'Ut av fattigdomsfella'

Ut av fattigdomsfella

Melhus kommune ved,
Aud Irene Gjersvold og Tor Ingar Skjelvan Verstad

Melhus kommune, høsten 2015
Prosjektet er støttet med boligsosialt kompetansetilskudd