SINTEF Byggforsk: Rimelige boliger - fase 2

Delrapport 2 i prosjektet Rimelige boliger, utarbeidet av SINTEF Byggforsk (2012).

Målet med prosjekt "Rimelige boliger" har vært å utvikle og formidle kunnskap som kan bedre fremskaffelsen av rimelige boliger for vanskeligstilte. Prosjektet har foregått i to faser.

Målet med fase 1 har vært å få frem relevant kunnskap om for etablering av et tilbud av rimelige boliger til befolkningsgrupper med begrensede økonomiske ressurser. Med utgangspunkt i denne kunnskapsbasen ble det i mai 2009 arrangert et miniseminar som tok sikte på å få fram interessante modeller for rimelige boliger som kunne være relevante for norske kommuner. Sentrale spørsmål var hvordan man kan tilby rimelige boliger til vanskeligstilte
befolkningsgrupper og samtidig unngå segregering og boligbygging med dårlig kvalitet og lav bærekraft. (Narvestad, 2011) .

I den oppfølgende fase 2 ble kunnskapen som var utviklet i fase 1 lagt til grunn for potensiell utvikling av pilotprosjekter. Representanter fra de fem midtnorske kommunene Malvik, Stjørdal, Hitra, Kristiansund og Røros deltok i løpet av 2009 og 2010 i tre arbeidsverksteder hvor det ble formidlet kunnskap knyttet til følgende temaer:

  • integrering og medvirkning
  • samspillmodeller
  • kvalitet og kostnad

Denne rapporten er en oppsummering av de ulike foredragene som ble holdt i de tre arbeidsverkstedene.

Les også første delrapport, Rimelige boliger for vanskeligstilte (2009).