Privat leie av bolig

Trondheim kommune har laget et metodehefte som beskriver metoder og arbeidsprosesser for nybosetting av flyktninger i private utleieboliger.

Flyktninger har ved nybosetting til Trondheim kommune primært blitt bosatt i kommunal utleiebolig. Konsekvenser er at leietakere blir boende over tid. Kommunen får derfor lav gjennomstrømning i de kommunale utleieboligene og færre boliger til disposisjon/ tildeling for alle som kommer innunder kriteriene for tildeling av kommunal utleiebolig.

Metodeheftet bør tilpasses lokale preferanser og forhold

Metodeheftet beskriver hvordan bosettingsarbeidet på det private boligmarkedet i Trondheim fungerer og er for de kommunene som ønsker råd og inspirasjon for hvordan fremskaffe private utleieboliger, og bosette flyktninger i det private utleiemarkedet. Trondheim anbefaler at bruken av metodeheftet tilpasses lokale preferanser og forhold.

Inspirasjon og erfaringsbasert kunnskap på et komplekst arbeidsområde.

Metodeheftet sier noe om mål, bakgrunn, formål og resultater i prosjektet. Det beskriver hvordan kommunen gikk fram for å rekruttere utleiere, helt fra hvordan de fant utleiere, kontaktetablering og prosess med utleiere for boligfremskaffelse og formidling. Den beskriver også prosessen med flyktningene, og samarbeidet med asylmottakene inntil bosetting.

 

Forside rapporten: Privat leie av bolig (Trondheim kommune)

Privat leie av bolig

Nybosetting av flyktninger til private utleieboliger

Utgitt av Trondheim kommune, juni 2015
Prosjektet har mottatt boligsosialt kompetansetilskudd av Husbanken Midt-Norge