Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i fire norske kommuner

Hvordan løser kommunene de organisatoriske og planmessige utfordringene knyttet til det boligsosiale arbeidet? Forskningsrapport med fire casestudier utarbeidet av NOVA (2011).

Formålet med dette prosjektet var å få mer innsikt og forståelse for hvordan kommunene løser organisatoriske og planmessige utfordringer knyttet til det boligsosiale arbeidet. Tidligere forskning har vist at kommunene løser disse utfordringene på svært ulike måter. Finnes det likevel noen gjennomgående fellestrekk som kan peke mot en god måte å organisere det boligsosiale arbeidet på? For Husbankens kommunesatsing er det nyttig å vise til gode eksempler og ikke minst være i stand til å bidra til refleksjon i kommunene gjennom å stille gode spørsmål.

NOVAs studie viser hvor sammensatte de boligsosiale utfordringene er og samtidig hvor forskjellig norske kommuner tilnærmer seg disse utfordringene. Prosjektet har valgt casestudie av fire store kommuner (Tromsø, Kristiansand, Moss og Trondheim) som metode. Studien viser hvor forskjellig kommunene tilnærmer seg boligsosiale utfordringer. Det finnes ikke en måte å møte disse utfordringene på og det er nødvendig for kommunene å finne lokale løsninger. NOVA trekker likevel fram en del kjennetegn som kjennetegner "best praksis" når det gjelder organisering og planlegging.