Overgang fra barnevern til selvstendig tilværelse

Kompetansetilskuddsrapport om barnevernsungdom og boligetablering, utarbeidet av Høgskolen i Vestfold (2010).

Gjennom flere år og ulike satsinger har Drammen kommune hatt fokus på svake grupper og fattigdomsproblematikk. I perioden 2007-2009 mottok kommunen midler fra Barne- og Likestillingsdepartementet (BLD) og prosjekt "Utsatt ungdom 17-23" ble opprettet.

Som et prosjekt i prosjektet ble det treårige boligprosjektet "Fra barneverntiltak til boligetablering" opprettet med kompetansetilskuddsmidler fra Husbanken. I Boligprosjektet ble det lagt vekt på å utvikle kompetanse og metode i arbeid med boligetablering av utsatt ungdom i aldersgruppa 17-23 år.

Fordi mål og målgruppe for de to prosjektene er overlappende, er prosjektene beskrevet i en helhetlig sammenheng. Målgruppen for begge prosjektene har vært unge i alderen 17 – 23 år i overgangsfaser fra hjelpetiltak til selvstendig voksentilværelse, og ungdom i alderen 17-23 som har behov for oppfølging, men ikke er ”fanget opp” av hjelpeapparatet. I fokus i disse prosjektene er barnevernets ettervern. Arbeid med et godt ettervern er tverrfaglig anliggende, og prosjektene har hatt felles tverrfaglig sammensatt styringsgruppe.

Senter for Helsefremmende arbeid i Nærmiljøet (HENÆR) har hatt i oppdrag å følgeevaluere begge prosjekter, med fokus på bl.a. prosesser og erfaringer underveis. Denne sluttrapporten reflekterer dette arbeidet, men det legges også oppsummerende analyse til grunn – som kan gi retning for videre innsats på dette feltet. (Kilde: rapporten)