Innovasjon i boligetablering og tjenester - et forprosjekt

Rapporten fra forprosjektet konkluderer med ti tiltak som ser på sammenhengen mellom den vanskeligstiltes situasjon på boligmarkedet, den enkeltes økonomi og behovet for tjenester.

Rapporten er et resultat av et samarbeid i de fire største Østfoldkommunene Halden, Moss, Sarpsborg og Fredrikstad.  Sentrale personer i fagmiljøene som har ansvar innen økonomiske virkemidler, booppfølging og identifisering av særskilte brukergrupper i kommunene har deltatt.

Rapporten framstiller forhold knyttet til de vanskeligstiltes situasjon på boligmarkedet og deres behov for tjenester. Rapporten kommer med forslag til tiltak.

Formålet med rapporten har vært å utarbeide et kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for kommunene slik at de kan  iverksette  målrettede og effektive tiltak. Forprosjektet synliggjør forholdet mellom den vanskeligstilte på boligmarkedet, den enkeltes økonomi, bosituasjon og hvordan oppfølgingstjenesten fungerer.

Forprosjektet er grunnlag for evt videreføring i form av et hovedprosjekt med sikte på kompetanseutvikling og erfaringsoverføring innenfor boligsosialt arbeid for alle kommunene i Østfold som et samarbeidsprosjekt.

 

 

Innovasjon i boligetablering og tjenester

  • Et forprosjekt
  • November 2013
  • Initiert og styrt av Østfoldnettverket; et nettverk mellom de fire største bykommunene i Østfold som alle er med i boligsosialt utviklingsprogram sammen med Husbanken Region øst
  • Arbeidet er finansiert av Husbanken, Arbeids-og velferdsdirektoratet og de involverte kommunene i felleskap