Informasjon og medvirkning ved innføring av ny bostøtte

Hvordan spre kunnskap om bostøtteordningen? Sluttrapport for prosjekt utarbeidet av Leieboerforeningen (2011).

I forbindelse med reformen av bostøtteordningen i 2009 søkte Leieboerforeningen om prosjektmidler for å spre informasjon om ordningen. Reformen innebar at anslagsvis 50 000 flere ville kunne få bostøtte. Det ble antatt at en ikke ubetydelig andel av de nye mottakerne sjelden eller aldri var i kontakt med det kommunale tjenesteytingsapparatet som er den viktigste kilden til informasjon om bostøtte. Det var dermed en reel risiko for at mange ikke ville bli kjent med den nye ordningen og gå glipp av økonomisk bistand til livsopphold.

Denne rapporten er i hovedsak en gjennomgang av ulike tiltak Leieboerforeningen har gjennomført for å spre informasjon om bostøtte. Hensikten er å gjøre den nye bostøtteordningen kjent og operativ for leieboere som i dag ikke mottar støtte. Slik kan prosjektet være med på å redusere underforbruket av bostøtten, noe som henger tett sammen med regjeringens mål om å redusere antallet vanskeligstilte på boligmarkedet og få slutt på bostedsløsheten.
(Kilde: rapporten)