Møreforsking: Fundamentet er lagt

Følgeevaluering og andre delrapport av Boligsosialt utviklingsprogram, utarbeidet av Møreforsking Volda (2011).

Denne delrapporten er den andre av i alt tre rapporter knyttet til Møreforsking Volda sin følgeevaluering av Boligsosialt utviklingsprogram i Husbanken region øst. Følgeevalueringen omfatter fem kommuner som deltar i regionens Boligsosiale utviklingsprogram. Mer konkret evalueres arbeidet i kommunene Lillehammer, Hamar, Bærum og Lørenskog, som ble tatt opp i programmet i 2009, og Moss kommune som ble tatt opp i programmet i 2010. Evalueringen innbefatter å følge programarbeidet i kommunene, men det er ikke en evaluering av det boligsosiale arbeidet i kommunene som sådan.

Delrapporten i 2010 hadde hovedfokus på mobilisering, forankring og organisering av Boligsosialt utviklingsprogram i kommunene knyttet til programmets program og planfase. Kommunene er nå over eller på vei over i programmets gjennomføringsfase og vil slik ha et større fokus på tiltak og resultater. Evalueringen følger også opp overgangen fra program- og planfase til gjennomføringsfase og inngår som én del av et forholdsvis omfattende kunnskaps- og læringsarbeid som Husbanken region øst knytter til programmet. Boligsosialt utviklingsprogram er ment å bidra til at Husbanken blir en mer proaktiv organisasjon og forventningene til hva programmet kan bidra med er derfor store. Sluttrapporten vil foreligge i 2012. (Kilde: rapporten)